Výběrové řízení na vedení NGP

15.04.2020

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce generální ředitelky / generálního ředitele NGP.

Národní galerie v Praze je státní příspěvkovou organizací, zřízenou na základě zákona č. 148/1949 Sb., o Národní galerii v Praze. Spravuje sbírky zahrnující díla evropské kulturní historie od antiky po současnost a rovněž sbírky umění Asie a Afriky. Má výjimečné postavení mezi kulturními institucemi v zemi díky bohatství a významu svých sbírek i díky své dlouholeté činnosti.

Hledáme proto vysoce odborně erudovanou, manažerskou a týmově orientovanou osobnost, která chápe hodnotu sbírky galerie ve své komplexnosti, tedy nejen jako historický doklad minulosti, ale i jako prostředek komunikace kulturního, vzdělávacího a sociálního významu. Osobnost s vizí, primárně směřující k budování stabilní, jasně definovatelné, kulturní instituce mezinárodního dosahu.

Podmínky výběrového řízení: Výběrové řízení je vyhlášeno jako otevřené, vícekolové. V prvním kole budou hodnoceny kvalifikační předpoklady uchazečů. Do dalšího kola budou vybraní účastníci přizváni k osobnímu pohovoru.

Minimální kvalifikační požadavky na uchazeče:

 • znalost českého nebo anglického jazyka
 • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně
 • 5 let praxe v řízení pracovních týmů
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • trestní bezúhonnost
 • u osob narozených v České republice před 1. 12. 1971, negativní lustrační osvědčení

Preferujeme respektovanou osobnost, která má:

 • vynikající komunikační, prezentační a organizační schopnosti, strategické a analytické myšlení
 • zkušenosti s řízením veřejných institucí
 • zkušenosti s prací v kulturní instituci
 • vzdělání nebo odborné zkušenosti v oblasti dějin umění
 • zkušenosti z oblasti mezinárodní kulturní spolupráce
 • zkušenosti s řízením projektů investiční výstavby
 • aktivní znalost druhého světového jazyka
 • jazykové znalosti doložené certifikáty dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (od stupně B výše) výhodou
 • znalost Profesního etického kodexu ICOM pro muzea
 • základní znalost oborové legislativy (zákon č.122/2000 Sb., zákon č. 71/1994 Sb.), Státní kulturní politiky a právních předpisů upravujících hospodaření příspěvkových organizací (zákon č. 218/2000 Sb., zákon č. 219/2000 Sb.)

Očekáváme, že uchazeč disponuje:

 • znalostí fungování veřejné správy a kultury obecně
 • znalostí principů činnosti a financování státní příspěvkové organizace
 • znalostmi v oboru působení, zejména v oblasti muzejnictví
 • schopností řízení náročných situací a flexibilitou
 • schopností dlouhodobé koncepční práce

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
(upozorňujeme, že tyto materiály se odevzdávají v českém i anglickém jazyce)

 • základní kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo pasu), kontaktní adresa, telefon, e-mail) a podrobný profesní životopis se seznamem publikační a odborné činnosti, včetně odkazů na reference nebo doplněné o písemné reference; datum a vlastnoruční podpis
 • motivační dopis v rozsahu max. 2 normostrany
 • koncepci o činnosti a dalším rozvoji Národní galerie v Praze zpracovanou ve struktuře uvedené níže, v rozsahu max. 5 normostran
 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a změně některých zákonů

K přihlášce je nutno připojit:

 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad)
 • osvědčení Ministerstva vnitra a čestné prohlášení podle ustanovení § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění) – nevztahuje se na cizí státní příslušníky a osoby narozené po 1. 12. 1971.

Nabízíme:

 • platové zařazení dle zákoníku práce, nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, do tarifní třídy T 16, platový stupeň dle započitatelné praxe, příplatek za vedení, možnost osobního ohodnocení.

Požadovaný nástup do funkce: od 1. 10. 2020, nejpozději 1. 1. 2021
Funkční období: šestileté

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 17. 6. 2020 včetně tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (rozhodující je termín podání doručovací službě) na adresu: Ministerstvo kultury, Samostatné oddělení muzeí, Maltézské náměstí 1,  118 11 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu na výše uvedené adrese. Obálka musí být výrazně označena: Samostatné oddělení muzeí – Výběrové řízení Národní galerie v Praze – NEOTVÍRAT.

V případě dotazů je možné se obrátit na referentku Samostatného oddělení muzeí Mgr. Hanu Vondráčkovou, kontakt: hana.vondrackova@mkcr.cz

Koncepční materiály Národní galerie v Praze jsou uveřejněny na webových stránkách organizace (www.ngprague.cz). Nový statut instituce podepsaný ministrem kultury je zveřejněn ZDE.

Upozornění:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.

VÍCE ZDE

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop