Archiv

Vážení badatelé, dle rozhodnutí vlády je Archiv pro veřejnost uzavřen až do odvolání. Vyřizování badatelských žádostí bude možné pouze v omezené míře, včetně zasílání reprodukcí archiválií. V tomto případě nás kontaktujte na archiv@ngprague.cz

Archiv Národní galerie je specializované odborné pracoviště, které se věnuje získávání, zpracování, ochraně a zpřístupňování archivních dokumentů vypovídajících o vývoji výtvarného umění. Archiv shromažďuje dokumenty vzniklé v Národní galerii Praha a u jejích právních předchůdců (Společnost vlasteneckých přátel umění, Krasoumná jednota pro Čechy, Moderní galerie, Českomoravská zemská galerie), a také písemné pozůstalosti výtvarných umělců, sběratelů, historiků, teoretiků a kritiků umění. Těchto osobních pozůstalostí spravuje Archiv přes sto šedesát. V Archivu vychází také knižní řada s názvem Umění v archivu zpřístupňující vybrané archiválie formou edice.

Archiv se skládá ze dvou oddělení. První oddělení ve Schwarzenberském paláci spravuje fondy Národní galerie Praha, jejích předchůdců a osobní fondy. Druhé oddělení ve Veletržním paláci spravuje sbírky plakátů, výstavních katalogů, fotografií, výstřižků a dokumenty týkající se výstav NGP od roku 1945 do současnosti.

Kontakt a badatelské hodiny


Pracoviště ve Schwarzenberském paláci

Adresa: Hradčanské náměstí 2, Praha 1
Telefon: 233 081 728
E-mail: archiv@ngprague.cz

Provoz badatelny
Úterý 9.00⁠–⁠16.00
Středa 9.00⁠–⁠16.00  
Pracoviště ve Veletržním paláci
Adresa: Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Telefon: 224 301 334
E-mail: marketa.kudlacova@ngprague.cz

Provoz badatelny
Čtvrtek 9.00⁠–⁠12.00
Čtvrtek 12.30⁠–⁠15.00

Pokyny pro badatele

  • Badatelé jsou povinni nahlásit s dostatečným odstupem svou návštěvu archivu a sdělit, jaké archivní dokumenty chtějí studovat.
  • Výběr archiválií lze provést na základě soupisu Fondů a sbírek Archivu.
  • Archiv Národní galerie v Praze se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a vyhláškou č. 645/2004 Sb., v platném znění. Součástí této vyhlášky je i sazebník určující výši nákladů spojených s poskytováním služeb. Archiv zhotovuje digitální reprodukce dvourozměrných předloh pouze do formátu A3 včetně. Větší formáty archiválií a digitální reprodukce trojrozměrné předlohy připravuje Oddělení fotografické dokumentace, které se řídí ceníkem Národní galerie Praha.
  • Pořizování fotografií pro studijní účely vlastním digitálním fotoaparátem není zpoplatněno. Digitální reprodukce archiválií k publikačním účelům jsou poskytovány Národní galerií Praha na smluvním základě a zpoplatněny dle sazebníku. Žádosti vyřizuje Odbor dokumentace sbírkového fondu NGP (kontakt registr@ngprague.cz).