Projekty NAKI

19.11.2018

Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců - Metody restaurování a konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu
Projekt NAKI II DG18P02OVV02
Řešitelka: Ing. Radka Šefců
Odkaz v CEP

Hlavním cílem projektu je kombinace základního a aplikovaného výzkumu typově různorodé keramiky, na základě kterého bude vypracována metodika technologie konzervátorsko-restaurátorského ošetření střepových hmot a povrchových úprav keramických nálezů. Hlavním předmětem budou archeologické nálezy hradčanský paláců. Součástí projektu jsou i velice specifické průzkumy sochařských děl Národní galerie v Praze. Dílčími cíli projektu jsou: charakterizace a identifikace historických střepových hmot (nestabilních, stabilních pórovitých i slinutých) a povrchových úprav keramiky (glazury atd.) pomocí přírodovědných analýz. Metodika průzkumu bude kombinovat neinvazivní a mikrodestruktivní analytické metody a zohledňovat unikátnost děl; výzkum a identifikace procesů degradace keramiky včetně vybraných povrchových úprav pomocí řízeného stárnutí modelových vzorků, degradační prostředí bude simulováno dle výsledků analýz výplní jímek Salmovského paláce, výzkum bude zaměřen na působení organických látek na olovnaté glazury; inovované materiály pro restaurátorskou praxi: experimentální zkoušky vhodnosti užití restaurátorských materiálů (adheziv a výplní), budou testovány na laboratorně připravených vzorcích, optimalizované materiály budou zaváděny do praxe; vývoj metodik a technologie aplikace adheziv a výplní, ověření jejich stability a reverzibility, poznatky budou korektivem při aplikaci restaurátorských postupů do praxe; konzervování a restaurování keramických nálezů hradčanských paláců; začlenění výsledků výzkumu: studium keramických hmot od archeologických nálezů až po unikátní sochařská díla, dá možnost získané poznatky zobecnit a specifikovat jednotlivé metodické postupy, data budou implementována do výuky restaurátorů na VŠCHT. Pracoviště VŠCHT s ARUP a NG mají v rámci ČR jedinečné postavení, svými zkušenostmi jak s archeologickými nálezy, tak s památkami velmi cenné výtvarně-umělecké hodnoty. Součástí projektu bude výstava formátu Dílo sezóny v Národní galerii v Praze.

Mobilní zařízení pro zobrazování a analýzu vrstevnaté malby a polychromie děl starého umění
Projekt NAKI II DG18P02OVV006
Řešitelka: Mgr. Štěpánka Chlumská

Odkaz v CEP

Cílem projektu je vytvoření mobilního skenovacího zařízení pro nedestruktivní analýzu vrchních vrstev děl starého umění. Pro získání příslušných dat bude použito především pokročilé zobrazování pomocí zpětně rozptýlených RTG fotonů. To umožní trojrozměrnou rekonstrukci vrchních vrstev v mikrometrickém měřítku. Využití velmi rychlých spektroskopických detektorů přinese informace o materiálovém složení vrchních vrstev zkoumaných děl. Jako komplementární metoda bude použito skenování v oblastech viditelného a infračerveného spektra s adaptivní hustotou. Zároveň bude vytvořeno laboratorní zařízení kombinující metodu 3D RTG mikro-profilometrie a RTG počítačovou tomografii se dvěma spektry RTG záření (tzv. DECT, dostupné na pracovišti Centrum Excelence Telč). Zobrazování pomocí zpětně rozptýlených fotonů a počítačová tomografie (CT) jsou svou fyzikální podstatou komplementární. U soch budou pomocí laboratorní CT získána podrobná data o vnitřní struktuře dřevní hmoty (konstrukce, poškození) a v indikovaných případech i vstupní data pro dendrochronologii. Míra rozlišní překračuje hranice detekce nyní standardně používaných metod (zvl. medicínské CT, RTG). Při průzkumu polychromie a vrstevnaté malby budou neinvazivně získána data o 3D hloubkovém profilu povrchové vrstvy ve smyslu jejich struktury i materiálovém složení - východisko pro identifikaci historických materiálů a autorské techniky. Zásadní předností uvažované metody je možnost celoplošného zobrazení jednotlivých vrstev zkoumaného objektu („celoplošná stratigrafie“), která je doposud experimentálně využívána pouze na úzce specializovaných zahraničních pracovištích. Přístroje a software budou vyvinuty na základě komplexní nedestruktivní analýzy výběrové skupiny sbírkových předmětů (fond Sbírky starého umění NG v Praze). Nedílnou součástí projektu je popularizace výsledků ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop