Projekty GAČR

19.11.2018

Od balónu ke kosmickému vědomí. Aviatika v české vizuální kultuře
Projekt GA ČR GA16-24117S
Řešitelka: PhDr. Eva Bendová, Ph.D.
Odkaz v CEP

Projekt přinese systematickou analýzu průmětu fenoménu aviatiky do české vizuální kultury v rozmezí let 1783 (první vzlet balónu) a 1957 (vypuštění první kosmické sondy). Vlastním badatelským cílem projektu je uchopení tématu z hlediska klíčové otázky, jakým způsobem se (ve vizuální oblasti) aviatická rétorika a poetika rozvinula coby specifický dialekt modernity a posléze i politicky zabarvený žargon poválečného vývoje a koncepce pokroku. Projekt bude klást důraz na česká, respektive československá specifika v mezinárodním kontextu, při nutném zohlednění charakteristického prostředí Rakousko-Uherské monarchie i poválečného vývoje s odlišnou rolí aviatiky v kultuře západní a východní Evropy. Projekt se bude opírat o podrobný výzkum primárních i sekundárních pramenů včetně dokumentace technické povahy a tematického vizuálního materiálu (veřejné plastiky, populární obrazové zdroje, specializovaná periodika, malby, ilustrace a grafika, mimo jiné z fondu Národní galerie). Výstupem projektu bude monografie, která postihne klíčové aspekty dnes aktuální a mnohostranné problematiky.

Formování sbírek moderního čínského tušového malířství v meziválečném Československu a jejich význam v evropském kontextu
Projekt GA ČR GA16-13587S
Řešitelka: Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.
Odkaz v CEP

Československá republika byla v období mezi světovými válkami (ca 1920–1940) jednou z prvních evropských zemí, kde vznikaly sbírky soudobého čínského malířství a dobová čínská malba byla systematicky představována na výstavách a ve specializovaných publikacích. Navrhovaný projekt se v prvé řadě zaměří na popis sběratelských, obchodních a osvětových aktivit sběratelů, mezi nimiž nejvýznamnější roli hrál Vojtěch Chytil (1896–1936), kteří v meziválečném období přiváželi do českých zemí rozsáhlé sbírky čínské malby. V další fázi jejich sbírky analyzuje co do obsahu a kvality, vyzdvihne jejich formativní úlohu v celoevropském kontextu a rozdíly oproti sbírkám vznikajícím v dalších evropských zemích, především v Německu, Francii a Velké Británii. V průběhu výkladu autorka poukáže také na přímou souvislost vzniku meziválečných sbírek čínského malířství s ojedinělým postavením, které v povědomí českého publika někteří čínští malíři dodnes zaujímají. Cílem projektu je ilustrovaná publikace v české a anglické verzi.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop