Odvolání kurátora speciálních projektů

26.11.2019

Národní galerie Praha ukončila dne 15. listopadu 2019 spolupráci s kurátorem speciálních projektů Adamem Budakem. Pracovní poměr s ním byl rozvázán zcela standardní cestou, tj. odvoláním z funkce a následnou výpovědí se zákonnou výpovědní dobou.

Adam Budak původně nastoupil na pozici šéfkurátora. Z tohoto místa byl v roce 2017 odvolán, neboť dle již dříve zveřejněného vyjádření Jiřího Fajta, tou dobou generálního ředitele Národní galerie, nezvládal profesně ani lidsky dostát požadavkům přirozeně kladeným na tuto pozici. Bylo pro něj účelově a nesystémově vytvořeno zcela nové místo – kurátor speciálních projektů. Dvojkolejnost projektů týkajících se současného umění (vedle existující sbírky moderního a současného umění) se velmi negativně projevovala jak v rámci instituce, tak i mimo ni. Adam Budak nejenže nerespektoval výstavní dramaturgii instituce, ale pro následující rok 2020 výstavní rada nepřijala jediný z jeho předkládaných projektů pro jejich vágnost, nepromyšlenost a z obav z vysokých a často těžko předvídatelných nákladů, které byly typické pro všechny jeho předchozí realizace. Připravovaných  výstav a projektů současného výtvarného umění se jeho odchod nedotkne.

Od samého počátku Adam Budak uváděl zkreslené údaje v některých bodech svého životopisu a zamlčel, že jednání, které uplatňoval i v NGP, bylo, dle slov jeho tehdejšího nadřízeného, příčinou okamžitého propuštění z Hirshornova muzea ve Washingtonu ve zkušební době. Důvodem pro ukončení spolupráce bylo tedy také to, že Adam Budak opakovaně a závažným způsobem porušoval pravidla instituce a choval se velmi nevhodně vůči kolegům. Během svého působení v galerii absolutně nedodržoval rozpočtovou kázeň a prostředky NGP pravidelně využíval pro účely, které často jen velmi vzdáleně souvisely s jeho výstavními projekty pro NGP. Nepřípustná byla také jeho úzká osobní a často eticky problematická provázanost s uměleckým trhem, což je v rozporu s profesními pravidly Mezinárodní rady muzeí (ICOM). Z výše uvedených důvodů bylo nezbytné řešit nastalou situaci co nejdříve.

Vzhledem ke kampani, která se rozpoutala v souvislosti s jeho odchodem z NGP, považuje vedení NGP v souladu se závěry z jednání Garanční rady ministra kultury pro Národní galerii za nezbytné zveřejnit hlavní příčinu vedoucí k ukončení spolupráce, která s ohledem na budoucí uplatnění pana Budaka neměla být komunikována.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop