Mgr. Radka Heisslerová

VZDĚLÁNÍ A SPECIALICE

2000–2003 Univerzita Hradec Králové, bakalářské studium archivnictví – historie

2003–2006 Univerzita Karlova v Praze, navazující magisterské studium na Katedře pomocných věd historických a archivního studia

od 2005 odborná archivářka v Archivu Národní galerie

Odborné zájmy: pražské malířské cechy, písemné prameny k malířství 17. a 18. století

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Radka Tibitanzlová. „... rychtáře za uši po světnici vodíc, vzavši pilku, chtěli mu je uřezati...“. Odraz dobových událostí v listech třebíčských poddaných určených Kateřině ze Žerotína, rozené z Valdštejna, in: Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. XXIX. mikulovské sympozium, 11.–12. 10. 2006, Mikulov – Brno 2006, s. 413–418.

Tibitanzlová, Radka – Beranová, Martina: „... aby se umění malířskému vyučoval“ Křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva, Národní galerie v Praze 2009, 229 str. Umění v archivu. ISBN 978-80-7035-399-8

Radka Tibitanzlová, hesla in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta 1610–1674, doba a dílo (kat. výst.), Praha 2010: č. kat. XVI.2, s. 582; XVI.13, s. 592; XVI.16, s. 595; XVI.19, s. 598; XVI.20, s. 599; XVI.22, s. 601; XVI.26, s. 606; XVI.27, s. 607; XVI.28, s. 608; XVI.30, s. 610–611; XVII.2, s. 618; XVII.22, s. 634.

Radka Tibitanzlová, Karel Škréta – měšťan Starého Města pražského, in: Lenka Stolárová (ed.), Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a Evropě, Sborník příspěvků z odborného kolokvia pořádaného Národní galerií v Praze v klášteře sv. Anežky české ve dnech 23.–24. března 2010, Praha 2011, s. 153–160.

Radka Tibitanzlová, Příprava výstavy Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo z pohledu archiváře, Archivní časopis, roč. 61/1, Praha 2011, s. 93–94.

Lenka Stolárová – Radka Tibitanzlová – Vít Vlnas, Karel Škréta v Praze aneb Příběh dvojího počátku, in: Karel Škréta 1610–1674. Studie a dokumenty, Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Praha 2011, s. 53–71.

Tomáš Sekyrka – Radka Tibitanzlová – Štěpán Vácha (eds.), Archivní doklady k životu a dílu Karla Škréty. Edice historických pramenů, in: Karel Škréta (1610–1674): Studie a dokumenty, Praha 2011, s. 265–372.

Radka Tibitanzlová (rec.), Karin Pátrová, Řemeslnické cechy v Brandýse nad Labem. Polovina 16. – polovina 19. století, in: Studie a zprávy: historický sborník pražského okolí, 1/2011, Státní oblastní archiv v Praze, Praha 2011, s. 207–208.

Radka Tibitanzlová – Štěpán Vácha, Pražský malíř Matěj Zimprecht (1624–1680). Životopis umělce v limitech historické paměti, Umění LX, 2012, 3/4, s. 255–280. ISSN 00495123, ISSN 18046509 (online)

Radka Tibitanzlová – Marek Pučalík, Anežské beatifikační oslavy v Praze, in: Vladimír Kelnar (ed.), Svatá Anežka Česká: princezna a řeholnice,(kat. výst.), Praha 2012, s. 69–70.

Radka Tibitanzlová, Osudy obrazů z hybernského kostela na Novém Městě pražském, in: Karel Škréta (16101674)  doba a dílo: studie, dokumenty, prameny, Lenka Stolárová – Kateřina Holečková (eds.), Praha 2013, s. 69–78.

Martin Mádl – Radka Tibitanzlová – Pavel Zahradník – Jana Zapletalová (edd.), Dokumenty k činnosti Giacoma Tencally na Moravě a v Čechách, in: Martin Mádl (ed.), Barokní nástěnná malba v českých zemích, Tencalla I, Praha 2012, s. 393–412.

Radka Tibitanzlová, Umělci a řemeslníci – spolu nejen na obraze, in: Mezi kulturou a uměním. Věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu, Ivana Ebelová – Jiří Pešek – Tomáš Sekyrka – Vít Vlnas (eds.), Praha 2013, s. 130–143.

Radka Tibitanzlová, Novomlýnská vodárenská věž a její stavitel Jan Decapauli, in: Staletá Praha XXX, 2014, č. 1, s. 111–120.

Radka Tibitanzlová – Štěpán Vácha, Nově nalezené dílo Karla Škréty Sv. Antonín Paduánský s Ježíškem a obrazová výzdoba kostela hybernů na Novém Městě pražském, Umění LXII, 2014, 2, s. 118–140.

Radka Tibitanzlová – Štěpán Vácha, Jan Hendrych a Jan Jeroným z Lewenfelsu – společenská a kulturní elita na Havlíčkobrodsku v druhé polovině 17. století, in: Aleš Veselý (ed.), Baroko na Havlíčkobrodsku, Havlíčkův Brod 2014, s. 23–52.

Radka Tibitanzlová – Štěpán Vácha, Stevensovy obrazy z Martinické kaple ve Svatovítské katedrále, Slánské rozhovory 2013 a 2014, Slaný 2015, s. 45–53.

Radka Heisslerová, Malíři Nového Města pražského a vzestup jejich cechu v 17. století, Pražský sborník historický 43, Praha 2016, s. 7–57. 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Archivně–historický průzkum při projektu Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Výzkumný projekt Národní galerie v Praze, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP (projekt CZ 0112), 2008–2011

Archivně–historický průzkum při projektu Barokní nástěnná malba v benediktinských klášterech v českých zemích (GA ČR, P409/12/2568)

Archivně–historický průzkum při projektu Václav Hollar: Kreslířské dílo (GA ČR, P409/12/1625)

Archivně–historický průzkum při projektu Pražští malíři v letech 1640–1680 v tvůrčím dialogu a soutěži (GA ČR, P409/13/174S)

KONTAKT

Mgr. Radka Heisslerová, odborná archivářka
Schwarzenberský palác
Tel.: 233 081 734
E-mail: radka.heisslerova@ngprague.cz

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop