Ing. Dušan Perlík

Ing. Dušan Perlík

Ředitel Odboru ochrany sbírkového fondu

Restaurátor sbírkových předmětů z kovů se specializací na konzervaci a restaurování kovových archeologických nálezů. V rámci vědecké činnosti se věnoval ošetření předmětů nízkotlakým vodíkovým plazmatem a metodám stabilizace nálezů ze železa. Dále se specializuje na metody nedestruktivního průzkumu sbírkových předmětů z kovů. V současnosti zabývá především metodami preventivní konzervace, požadavky na dlouhodobé uložení sbírkových předmětů a problematikou depozitárních budov.

Pracoval jako konzervátor a restaurátor ve Středočeském muzeu v Roztokách, NTNU Vitenskapsmuseet v Trondheimu, UiT Tromsø museum v Tromsø a jako soukromý restaurátor.

Místopředseda Komise konzervátorů-restaurátorů AMG, vedoucí pracovní skupiny Kovy KKR AMG.