Mgr. Štěpánka Chlumská

Mgr. Štěpánka Chlumská

Dočasně pověřena řízením Sbírky starého umění
Vystudovala dějiny umění na Filosofické fakultě UK v Praze. Pracuje ve Sbírce starého umění jako kurátorka fondu deskového malířství a sochařství bohemikální provenience 1200⁠–⁠1550. Specializuje se na umění pozdní gotiky a rané renesance, zejména na deskové malířství a problematiku historických technologií. Je autorkou a kurátorkou řady výstav a publikací, mimo jiné i spoluautorkou a hlavní kurátorkou stávající dlouhodobé instalace středověkého umění v Klášteře sv. Anežky České a garantkou odborné části projektu revitalizace zahrad Anežského kláštera (EHP-CZ06-OV-1-042-2014), spoluautorkou a kurátorkou prohlídkového okruhu architekturou kláštera, lapidária a sochařských zahrad kláštera. Je garantkou uměleckohistorické části projektu „Historické technologie a moderní metody průzkumu“ (NAKI, DF13P01OV010).