Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D.
kurátor pro edukační činnost

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

FF UK, Ústav pro dějiny umění, absolvent

Zaměření na středověké umění, zejména nástěnné malířství.

Kurátor pro edukační činnost v lektorském oddělení Sbírky starého umění NG v Praze (se sídlem v klášteře sv. Anežky České). Organizuje a realizuje komentované prohlídky, přednášky a přednáškové cykly pro veřejnost v NG a jiných institucích, spolupodílení se lektorskou činnosti na výstavách probíhajících v NG, resp. za spoluúčasti NG.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Ondřej Faktor, Pozdně gotické nástěnné malby v Křištíně, Štěpánovicích, Lubech a Myslívi na Klatovsku, Umění/Art LVII, 2009, č. 5, s. 438–452.

Ondřej Faktor, Nově objevené pozdně gotické nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích, Průzkumy památek XVII, 2010, č. 1, s. 121–138.

Ondřej Faktor, Sňatek létajícího krále, Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 11, s. 17–19.

Ondřej Faktor, Tomáš Knoflíček. Nástěnná malba za vlády Lucemburků na Moravě, Studia Mediaevalia Bohemica III, 2011, č. 2, s. 354–357.

Ondřej Faktor – Zuzana Všetečková a kol., Středověká nástěnná malba ve středních Čechách, Studia Mediaevalia Bohemica IV, 2012, č. 1, s. 149–150.

Ondřej Faktor, Gotické nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Malenicích, Malenický zpravodaj březen – duben 2012, Malenice 2012, s. 3.

Ondřej Faktor, Tisíc let středověkého umění (studijní materiál pro univerzitu 3. věku), Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2013

Ondřej Faktor, Albrechtice u Sušice; Janovice nad Úhlavou; Křištín, Luby, Štěpánovice, Švihov. katalogová hesla, in: Michaela Ottová, Petr Jindra (eds.), Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách (výstavní katalog), s. 206—213, 230—239, Plzeň 2013, ISBN 978-80-7467-059-6 (Arbor vitae); ISBN 978­-­80-86415-­93-­2 (ZČG v Plzni) 

Ondřej Faktor, Středověké nástěnné malby v kostele Panny Marie a svatých Petra a Pavla v Albrechticích u Sušice. In: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VIII, Sušice 2014, s. 11—31, ISBN 978-80-87235-07-2

Ondřej Faktor, Gotické nástěnné malby v Černochově u Loun a specifika svatováclavské ikonografie doby lucemburské. In: Trans Montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Praha – České Budějovice 2014, s. 315—329.

Ondřej Faktor, Bývalý špitální kostel sv. Jana Evangelisty ve Švihově a jeho malířská výzdoba. In: Bohemiae Occidentalis Historica, ZČU Plzeň 2015 (v tisku), s. 55—57

Česká televize,  Národní galerie nikdy nezavírá, ke shlédnutí zde

Faktor Ondřej: Nástěnné malby v kostele sv. Václava v Černochově. In: Jan Klípa / Michaela Ottová: Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotickou a renesancí
(kat. výst.). Praha 2015, s. 388, kat. č. V–28

Dienstbier Jan / Faktor Ondřej: Obrázky z pekla. Souvislosti několika vyobrazení Posledního soudu z počátku 14. století. In: Umění LXIII, 6, 2015, s. 434–457

Dienstbier Jan / Faktor Ondřej / Royt Jan: Středověké nástěnné malby v suterénu broumovské fary. In: Průzkumy památek XXII, 2, 2015, s. 3–18

Faktor Ondřej: Kateřina Kubínová, Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech. recenze odborné publikace.
In: Umění LXI, 2013, č. 4,  s. 371–374

Faktor Ondřej: Vyškrtnout Prahu z UNESCO by možná nebylo od věci. In: Respekt,
5.–12. 4. 2004

Faktor Ondřej: Den na pomoc chátrajícím kostelům pod hradem Lipnice. In: Lidové noviny, 29. 8. 2003

Faktor Ondřej: Pomoc potřebuje i kostel v Libiši. In: Lidové noviny, 28. 8. 2002

Faktor Ondřej: Vrabčí vrch čili Vrabí - dnes Rabí.In: Lidové noviny, 10. 6. 2000

Faktor Ondřej: Kouřim – město, kde se zastavil čas. In: Lidové noviny, 3. 6. 2000

GRANTY

Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích, č. grantu 13-39192S, 2013-2017, GA ČR;  ÚDU AV ČR, 2014–dnes, O. Faktor jako spoluřešitel

Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (Gotika v severozápadních Čechách), č. grantu DF12P01OVV046; NAKI, NG v Praze, 2012–2015, O. Faktor jako spoluřešitel

Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300, č. grantu DF11P01OVV007; NAKI; NG v Praze, 2013–2015, O. Faktor jako spoluřešitel

Středověké nástěnné malby v jihozápadních Čechách, č. projektu 57109; GAUK, FF UK v Praze, 2009–2012, O. Faktor jako odpovědný řešitel  

OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Podílí se na lektorské činnosti při výstavách probíhajících v Národní galerii v Praze, resp. za její spoluúčasti.

KONTAKT

ondrej.faktor@ngprague.cz
+420 221 879 216, 217

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…