Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D.

kurátor pro edukační činnost

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

FF UK, Ústav pro dějiny umění, absolvent

Zaměření na středověké umění, zejména nástěnné malířství.

Kurátor pro edukační činnost v lektorském oddělení Sbírky starého umění NG v Praze (se sídlem v klášteře sv. Anežky České). Organizuje a realizuje komentované prohlídky, přednášky a přednáškové cykly pro veřejnost v NG a jiných institucích, spolupodílení se lektorskou činnosti na výstavách probíhajících v NG, resp. za spoluúčasti NG.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Ondřej Faktor, Pozdně gotické nástěnné malby v Křištíně, Štěpánovicích, Lubech a Myslívi na Klatovsku, Umění/Art LVII, 2009, č. 5, s. 438–452.

Ondřej Faktor, Nově objevené pozdně gotické nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích, Průzkumy památek XVII, 2010, č. 1, s. 121–138.

Ondřej Faktor, Sňatek létajícího krále, Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 11, s. 17–19.

Ondřej Faktor, Tomáš Knoflíček. Nástěnná malba za vlády Lucemburků na Moravě, Studia Mediaevalia Bohemica III, 2011, č. 2, s. 354–357.

Ondřej Faktor – Zuzana Všetečková a kol., Středověká nástěnná malba ve středních Čechách, Studia Mediaevalia Bohemica IV, 2012, č. 1, s. 149–150.

Ondřej Faktor, Gotické nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Malenicích, Malenický zpravodaj březen – duben 2012, Malenice 2012, s. 3.

Ondřej Faktor, Tisíc let středověkého umění (studijní materiál pro univerzitu 3. věku), Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2013

Ondřej Faktor, Albrechtice u Sušice; Janovice nad Úhlavou; Křištín, Luby, Štěpánovice, Švihov. katalogová hesla, in: Michaela Ottová, Petr Jindra (eds.), Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách (výstavní katalog), s. 206—213, 230—239, Plzeň 2013, ISBN 978-80-7467-059-6 (Arbor vitae); ISBN 978­-­80-86415-­93-­2 (ZČG v Plzni) 

Ondřej Faktor, Středověké nástěnné malby v kostele Panny Marie a svatých Petra a Pavla v Albrechticích u Sušice. In: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VIII, Sušice 2014, s. 11—31, ISBN 978-80-87235-07-2

Ondřej Faktor, Gotické nástěnné malby v Černochově u Loun a specifika svatováclavské ikonografie doby lucemburské. In: Trans Montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Praha – České Budějovice 2014, s. 315—329.

Ondřej Faktor, Bývalý špitální kostel sv. Jana Evangelisty ve Švihově a jeho malířská výzdoba. In: Bohemiae Occidentalis Historica, ZČU Plzeň 2015 (v tisku), s. 55—57

Česká televize,  Národní galerie nikdy nezavírá, ke shlédnutí zde

Faktor Ondřej: Nástěnné malby v kostele sv. Václava v Černochově. In: Jan Klípa / Michaela Ottová: Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotickou a renesancí
(kat. výst.). Praha 2015, s. 388, kat. č. V–28

Dienstbier Jan / Faktor Ondřej: Obrázky z pekla. Souvislosti několika vyobrazení Posledního soudu z počátku 14. století. In: Umění LXIII, 6, 2015, s. 434–457

Dienstbier Jan / Faktor Ondřej / Royt Jan: Středověké nástěnné malby v suterénu broumovské fary. In: Průzkumy památek XXII, 2, 2015, s. 3–18

Faktor Ondřej: Kateřina Kubínová, Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech. recenze odborné publikace.
In: Umění LXI, 2013, č. 4,  s. 371–374

Faktor Ondřej: Vyškrtnout Prahu z UNESCO by možná nebylo od věci. In: Respekt,
5.–12. 4. 2004

Faktor Ondřej: Den na pomoc chátrajícím kostelům pod hradem Lipnice. In: Lidové noviny, 29. 8. 2003

Faktor Ondřej: Pomoc potřebuje i kostel v Libiši. In: Lidové noviny, 28. 8. 2002

Faktor Ondřej: Vrabčí vrch čili Vrabí - dnes Rabí.In: Lidové noviny, 10. 6. 2000

Faktor Ondřej: Kouřim – město, kde se zastavil čas. In: Lidové noviny, 3. 6. 2000

GRANTY

Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích, č. grantu 13-39192S, 2013-2017, GA ČR;  ÚDU AV ČR, 2014–dnes, O. Faktor jako spoluřešitel

Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (Gotika v severozápadních Čechách), č. grantu DF12P01OVV046; NAKI, NG v Praze, 2012–2015, O. Faktor jako spoluřešitel

Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300, č. grantu DF11P01OVV007; NAKI; NG v Praze, 2013–2015, O. Faktor jako spoluřešitel

Středověké nástěnné malby v jihozápadních Čechách, č. projektu 57109; GAUK, FF UK v Praze, 2009–2012, O. Faktor jako odpovědný řešitel  

OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Podílí se na lektorské činnosti při výstavách probíhajících v Národní galerii v Praze, resp. za její spoluúčasti.

KONTAKT

ondrej.faktor@ngprague.cz
+420 221 879 216, 217

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop