Ing. Radka Šefců

Vedoucí chemické laboratoře

Radka Šefců se odborně věnuje historickým malířským technikám, identifikaci výtvarných materiálů, pigmentů, barviv a pojiv analytickými metodami. Po absolvování studií na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze na Ústavu chemické technologie restaurování památek, obor restaurování a konzervování památek působila 3 roky v soukromé firmě na pozici odborný technolog. Roku 1998 nastoupila do chemicko-technologické laboratoře Národní galerii Praha, kde působí do dnes. Od roku 2016 je na pozici vedoucí chemické laboratoře NGP. V rámci výzkumu se specializuje na přírodovědné průzkumy, které jsou implementovány do komplexních znalostí materiálové podstaty výtvarného díla a jsou východiskem k posouzení techniky malby a polychromie. V rámci svého působení rozvíjí a uvádí do praxe nové instrumentální techniky využívané pro neinvazivní a nedestruktivní analýzu výtvarných děl. Je řešitelkou několika vědeckých grantových projektů v rámci programů Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra ČR. Odbornou spoluprací se podílí na výzkumných projektech v Národní galerii v Praze (GAČR, NAKI MK ČR). V rámci své profesní odbornosti spolupracuje s dalšími státními sbírkotvornými institucemi (Národní muzeum Praha, Národní památkový ústav, Národní knihovna) a odbornými pracovišti, např. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha, Ústav dějin umění a Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, v.v.i., Kriminalistický ústav Policie ČR. Publikovala desítky odborných impaktovaných a recenzovaných článků, autorsky se podílela na přípravě několika monografií, katalogů, dalších odborných příspěvků a přednášek. Je členkou ICOM-CC, European Microscopy Society, Československé mikroskopické společnosti a Komise konzervátorů-restaurátorů při AMG.

Kontakt
radka.sefcu@ngprague.cz
+420 773 770 063

Publikační činnost (výběr)

Prokeš, R.; Antušková, V.;  Šefců, R.; Trojek, T.; Chlumská, Š.;  Čechák, T. Investigation of color layers of Bohemian panel paintings by confocal micro-XRF analysis, Radiation Physics and Chemistry, Volume 151, 2018, s. 59-64.

Šefců, R. A Non-Invasive Material Investigation of Paintings by Gustav Klimt, Bulletin of the National Gallery in Prague XXVIII, 2018, s. 117-129.

Šefců, R. Studium a identifikace žlutých pigmentů v malbě 14. a 15. století, 20. ročník konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech, 2018, s. 47–52.

Šefců, R.; Dáňová, H.; Pitthard, V.; Bilavčíková H. Utrakvistický oltář sv. Kateřiny z Chrudimi. Identifikace materiálů a dekorativních technik Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2018, s. 64-72.

Ohlídalová, M.; Křenek, K.; Tvrzníková, J.; Pech, M..; Šefců, R. The Effect of Previous Material Research into the Manuscript of Dvůr Králové and the Manuscript of Zelená Hora on their Current State, Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 63 (1-2), 2018, s. 5-19.

Šefců, R. Studium a identifikace žlutých pigmentů v malbě 14. a 15. století, Sborník příspěvků 20. ročníku. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech, Univerzita Pardubice, 2018, s. 47-52.

Šefců, R.; Pitthard, V.; Chlumská, Š.; Turková, I. A multianalytical study of oil binding media and pigments on Bohemian Panel Paintings from the first half of the 14th century, Journal of cultural heritage 23, 2017, s. 77–86.

Bártová, H.; Trojek, T.; Čechák, T.; Šefců, R.; Chlumská, Š. The Use of Various X-Ray Fluorescence Analysis Modalities for the Investigation of Historical Paintings: The Case Study on the Late Gothic Panel Painting, Radiation Physics and Chemistry, Volume 139, 2017, s. 100-108.

Trojek, T.; Prokeš, R.; Šefců, R.; Bilavčíková, H.; Čechák, T. Confocal X-ray fluorescence spectrometer for in-situ analyses of paintings, Radiation Physics and Chemistry, Volume 137, 2017, s. 238-242.

Švábenická, L.; Šefců, R.; Chlumská, Š.; Dáňová, H. Původ křídových sedimentů na středověkých deskových obrazech a řezbách na základě studia vápnitých nanofosilií, Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2017, s. 48-58.

Šefců, R.; Pitthard, V. Identifying Binding Materials in Bohemian Painting, Bulletin of the National Gallery in Prague XXVII, 2017, s. 64-75.

Radka Šefců, Material Research: Vincent van Gogh, Green Field, Bulletin of the National Gallery in Prague XXVII, 2017, s. 58–59.

Radka Šefců, Tajemství materiálů v dílně Mistra Třeboňského oltáře, Restaurování a ochrana uměleckých děl – Konzervace a restaurování malby a polychromie, Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek, 2017, s. 28-40.

Málková, K.; Šefců, R.; Kotková, O.; Pitthard, V.; Kučková, Š. Examination of Paintings by Lucas Cranach the Elder and his workshop from the Collection of the National Gallery in Prague. In:
5th International Symposium Painting Techniques, History, Materials and Studio Practice, Amsterdam 18. – 20. 12. 2013, 2016, s. 85–96.

Šefců, R.; Steckerová, A.; Maixner, J.; Pitthard, V.; Svobodová, E.; Turková, I. Učenec ve studovně. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2016, s. 3–11. Jrec.

Antušková, V.; Vernerová, I.; Chlumská, Š.; Dáňová, H.; Třeštíková, A.; Šefců, R. Wood as the Material of Carvings and Paintings of Bohemian and Moravian Provenance in the Years 1280–1550. Identification of Wood. Bulletin of the National Gallery In Prague XXVI, 2016, s. 93–111.

Čechák, T.; Trojek, T.; Šefců, R.; Chlumská, Š.; Třeštíková, A.; Kotrlý, M.; Turková, I. The use of powdered bismuth in Late Gothic painting and sculpture polychromy, Journal of cultural heritage 16, 2015, s. 747–752.

Šefců, R.; Chlumská, Š.; Třeštíková, A.; Trojek, T.; Dragounová, L. Investigation of the panel painting of St Anne with the Virgin Mary and the Child Jesus using analytical and imaging methods, Applied Radiation and Isotopes 95, 2015, s. 8–12.

Šefců, R.; Chlumská, Š.; Hostašová, A. An investigation of the lead tin yellows type I and II and their use in Bohemian panel paintings from the Gothic period. Heritage Science, 3:16, 2015, s. 1–15.

Šefců, R.; Vondráčková, M.; Pitthard, V.; Pokorný, A. Technika malby na plátěné podložce v díle Norberta Grunda a jeho následovníků. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2015,
s. 23–30. Jrec.

Vondráčková, M.; Šefců, R.; Pokorný, A. Norbert Grund, Josef Platzer or Christoph Seckel? New findings about paintings depicting ancient ruins from the collections of the National Gallery in Prague. Bulletin of the National Gallery In Prague XXV, 2015, s. 84–98.

Kloužková, A.; Šefců, R.; Trojek, T.; Turková, I. Průzkum a analýza barokních keramických sochařských skic. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2014, s. 34–44. Jrec.

Chlumská, Š.; Kotková, O.; Třeštíková, A.; Šefců, R. St Anne with the Virgin Mary and the Christ Child: A work Newly Ascribed to the Master of the Litoměřice Altarpiece and his Workshop in the Collections of the National Gallery in Prague. Bulletin of the National Gallery In Prague XXIV, 2014, s. 51–69, 154–166.

Dáňová, H.; Šefců, R.; Třeštíková, A.; Pitthard, V. Material Investigation of the Late Gothic Polychromy of the Nativity Relief from the Corona Sanctae Mariae Monastery in Třebařov in Moravia.  In: 11TH International Conference on Non-Destructive Investigations and Microanalysis for the Diagnostic and Conservation of Cultural and Environmental Heritage, Madrid 2014, s. 1–8, IDN 81.

Kapitoly v monografiích a monografie (výběr)

Šefců, R. ; Hricková, K.; Kmoníčková, M.; Antušková, V. Specializovaná databáze pigmentů a barviv, Národní galerie v Praze, Praha, 2017, ISBN: 978-80-7035-651-7.

Šefců, R. Identifikace materiálů podkresby, In: Dáňová H.; Chlumská, Š. (eds.) Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Praha 2017, s. 48-57. ISBN: 978-80-7035-666-1.

Šefců, R. Přírodovědný materiálový průzkum, In: Kotková, O. (ed.), Cranach ze všech stran, Národní Galerie v Praze, Praha, 2016. ISBN: 978-80-7035-618-0.

Ohlídalová, M.; Kozáková, R.; Šulcová, V.; Šefců, R.; Šreinová, B.; Malíková, R .; Fořt, M. Technical Analysis, In: Afghanistan – Rescued Treasures of Buddhism, Národní muzeum Praha, 2016,
s. 104–143. ISBN 978-80-7036-491-8.

Šefců, R. Červená a modrá. Barvy v portrétní čínské malbě, In: Pejčochová, M. (ed.), Pohled z a do jiného světa, Národní galerie v Praze, 2015, s. 42–53, 174–185. ISBN 978-3-87860-702-1.

Chlumská, Š.; Šefců, R.; Třeštíková, A.; Kotrlý, M.; Turková, I. Der Marienkrönungsaltar in Pürglitzer Burgkapelle Bericht über die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung. In: Fajt J. a kol.
Jagd –Wald- Herrscherrepräsentation, Studia Jagellonica Lipsiensia. Ostfildern: Thorbecke Verlag, 2014, s. 87–112. ISBN: 978-3-7995-8417-3.

Šefců, R. Materiálový průzkum obrazů Jakuba Schikanedera. In: Hulíková V. (ed.) Jakub Schikaneder (1855–1924). 1. vydání. Praha: Národní galerie v Praze, 2012, s. 247–259.
ISBN 978-80-7035-476-6.

Grantové projekty

2018–2022 Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců - Metody restaurování a konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu, Ministerstvo kultury České republiky, DG18P02OVV028.

2018–2022 Mobilní zařízení pro zobrazování a analýzu vrstevnaté malby a polychromie děl starého umění, Ministerstvo kultury České republiky, DG18P02OVV006.

2017−2020 Komplexní instrumentální metodika pro posuzování pravosti výtvarných děl, databáze materiálů barevných vrstev 20. století, Ministerstvo vnitra České republiky, VI20172020050.

2013−2017 Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií, Ministerstvo kultury České republiky, DF13P01OVV010.

Odborná spolupráce (výběr)

2016–2018 Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace, Ministerstvo kultury České republiky, DG16P02B003.

2013–2017 Norbert Grund (1717−1767),  Grantová agentura České republiky, GA13-07247S.

2014–2016 Portrét v renesančním malířství v Čechách a na Moravě − jeho ikonografie a funkce ve šlechtické reprezentaci, Grantová agentura České republiky, GP13-08755P.

2016 Rembrandta Harmensz van Rijn, Učenec ve studovně, Bank of America Merril Lynch

2014 Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a  renesancí, Ministerstvo kultury České republiky, DF12P01OVV046

2013 Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě, Grantová agentura České republiky, GA13-11456S.

Odborné členství

The International Council of Museums  (ICOM-CC) – člen
Československá mikroskopická společnost
European Microscopy Society (EMS)
Asociace muzeí a galerií (AMG) – Komise konzervátorů-restaurátorů
Redakční rada recenzovaného odborného časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop