Archiv

Archiv Národní galerie (ANG) je specializované odborné pracoviště, které se věnuje získávání, zpracování, ochraně a zpřístupňování archivních dokumentů vypovídajících o vývoji výtvarného umění. ANG shromažďuje dokumenty vzniklé v Národní galerii v Praze a u jejích právních předchůdců (Společnost vlasteneckých přátel umění, Krasoumná jednota pro Čechy, Moderní galerie, Českomoravská zemská galerie), a také písemné pozůstalosti výtvarných umělců, sběratelů, historiků, teoretiků a kritiků umění. Těchto osobních pozůstalostí spravuje ANG přes 160.

Archiv NG se skládá ze dvou oddělení. První oddělení ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí spravuje fondy Národní galerie, jejích předchůdců a osobní fondy. Seznam fondů je uveden v samostatném odkazu na internetových stránkách NG. Druhé oddělení ve Veletržním paláci, tzv. Dokumentace NG, spravuje sbírky plakátů, výstavních katalogů, fotografií, výstřižků a dokumenty týkající se výstav NG. Časově se jedná o dokumenty vzniklé v souvislosti s činností NG, tj. po roce 1945. Bližší informace ke sbírkám ke stažení zde

Výroční zpráva Archivu Národní galerie v Praze za rok 2016

Výroční zpráva Archivu Národní galerie v Praze za rok 2017

Výroční zpráva Archivu Národní galerie v Praze za rok 2018

Výroční zpráva Archivu Národní galerie v Praze za rok 2019

Pracovníci Archivu Národní galerie v Praze: 

Mgr. Tomáš Hylmar, vedoucí referátu
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1)
Tel.: 233 081 735
E-mail: tomas.hylmar@ngprague.cz

Mgr. Lucie Večerníková, odborná archivářka
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1)
Tel.: 233 081 729
E-mail: lucie.vecernikova@ngprague.cz

Mgr. Markéta Kudláčová, odborná archivářka
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7)
Tel.: 224 301 334
E-mail: marketa.kudlacova@ngprague.cz

Mgr. Radka Heisslerová, odborná archivářka
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1)
Tel.: 233 081 734
E-mail: radka.heisslerova@ngprague.cz

Informace pro badatele a badatelské hodiny

Všichni badatelé jsou povinni nahlásit předem svou návštěvu archivu a sdělit, jaké archivní dokumenty chtějí studovat. Tuto informaci musí předat nejméně 5 pracovních dnů před zamýšlenou návštěvou. Následně bude badatelům sděleno, kdy jim budou archiválie předloženy.

Archiv Národní galerie v Praze se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a vyhláškou č. 645/2004 Sb., v platném znění. Součástí této vyhlášky je i sazebník určující výši nákladů spojených s poskytováním služeb. Archiv zhotovuje digitální reprodukce dvourozměrných předloh pouze do formátu A3 včetně. Větší formáty archiválií a digitální reprodukce trojrozměrné předlohy připravuje oddělení Fotografické dokumentace, které se řídí ceníkem Národní galerie Praha.

Pořizování fotografií pro studijní účely vlastním digitálním fotoaparátem není zpoplatněno. Digitální reprodukce archiválií k publikačním účelům jsou poskytovány Národní galerií Praha na smluvním základě a zpoplatněny dle sazebníku. Žádosti vyřizuje Sekce evidence, administrace a ochrany sbírkového fondu NG (e-mail: marcela.vichrova@ngprague.cz).

Pracoviště ve Schwarzenberském paláci - Hradčanské náměstí 2, Praha 1
Provoz badatelny: úterý 9-16 hodin, středa 9-16 hodin
E-mail: archiv@ngprague.cz
Tel.: 233 081 728

Pracoviště ve Veletržním paláci - Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Provoz badatelny: čtvrtek: 9-12, 12,30-15 hodin
E-mail: marketa.kudlacova@ngprague.cz
Tel.: 224 301 334

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop