Věda a výzkum

Odpovědná správa sbírek, která je hlavní úlohou Národní galerie Praha, předpokládá nejen získávání a fyzické uchování primárního materiálu, jeho konzervaci a restaurování, ale také jeho odborné zpracování. Proto je důležitou prioritou činnosti Národní galerie vědeckovýzkumná práce na poli základního i aplikovaného výzkumu. Výsledky této činnosti jsou publikovány v podobě knižních monografií či odborných studií a článků a pravidelně jsou zveřejňovány prostřednictvím Registru informací o výsledcích. V rámci své vědeckovýzkumné činnosti spolupracuje Národní galerie Praha se širokým spektrem subjektů v rámci celé akademické sféry: s odborně příslušnými ústavy Akademie věd České republiky, univerzitními pracovišti zejména Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci a dalšími. Spolupráce s těmito partnery v oblasti vědy a výzkumu zůstává nadále nezbytnou podmínkou efektivního zhodnocení vlastních badatelských výsledků Národní galerie jako organizace zařazené do infrastruktury vědy a výzkumu.

Nástrojem pravidelné komunikace muzejní instituce s tuzemskou, ale především se zahraniční vědeckou veřejností je tradičně periodikum, zaměřené na prezentaci výsledků vědeckého zpracování vlastních sbírkových fondů v širokém tematickém kontextu. V případě Národní galerie Praha je touto platformou anglickojazyčný Bulletin of the National Gallery in Prague.

Referát vědy a výzkumu koordinuje vědeckovýzkumnou činnost Národní galerie Praha ve všech jejích aspektech a je prostředníkem obousměrné komunikace mezi poskytovateli institucionálních či účelových dotací na vědeckovýzkumnou činnost a vlastní institucí respektive jejími jednotlivými odbornými zaměstnanci.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop