Bulletin NGP

Bulletin Národní galerie Praha patří v evropském kontextu mezi muzejní periodika, jejichž vydávání je standardní součástí portfolia služeb poskytovaných odborné i laické veřejnosti moderními sbírkovými institucemi financovanými z veřejných rozpočtů. Bulletin NGP je odborným periodikem zaměřeným na zveřejňování výsledků výzkumu, který zahrnuje všechny kategorie sbírkových a archivních fondů Národní galerie Praha. Tyto výsledky jsou předkládány v širokých oborových i interdisciplinárních souvislostech a jsou primárně zveřejňovány v jednom ze světových jazyků (převážně v angličtině) a v plné verzi také v češtině.

Vedle rozsáhlejších syntetických či monografických studií a stručných zpráv o nových poznatcích k jednotlivým výtvarným dílům uveřejňuje rovněž závěry restaurátorských prací a technologických analýz, významné archivní materiály k dějinám umění, sběratelství, mecenátu a dalším příbuzným tématům a odborné recenze důležitých recentních oborových jak českých, tak i zahraničních publikací. Bulletin NGP vychází od roku 1991 jako ročenka. Do roku 2013 vycházel převážně ve formě dvojčísla a od roku 2014 je již publikován jako jedno číslo ročně. Bulletin NGP je recenzovaným odborným časopisem a všechny jeho články jsou indexovány bibliografií BHA.

Vydává Národní galerie Praha.

Pokyny pro autory

Zasílání rukopisů
Rukopisy zasílejte prosím ve formátu: .doc, .docx nebo .rtf na adresu šéfeditora Martina Musílka (martin.musilek@ngprague.cz) nebo vedoucí edičního oddělení Marii Bergmanovou (marie.bergmanova@ngprague.cz).

Podklady pro obrazovou přílohu posílejte prosím na CD či DVD na adresu:
Ediční oddělení
Národní galerie Praha
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1
Nebo elektronicky na adresu vedoucí edičního oddělení Marie Bergmanová (marie.bergmanova@ngprague.cz).
Zásady formální úpravy textů (Norma) ke stažení zde.
Recenzní řízení
Všechny texty publikované v Bulletinu NGP (s výjimkou odborných recenzí) procházejí anonymním recenzním řízením (recenzent nezná jméno autora textu, autor nezná jméno recenzenta). Oba oslovení recenzenti jsou odborníky na danou problematiku a nejsou k datu odevzdání textu pracovně-právně spojeni s působištěm autora. Vyjadřují se k formálnímu zařazení textu do struktury daného čísla a k jeho odborným kvalitám. Text je publikován až po zapracování případných připomínek. Vyplněné recenzní formuláře jsou archivovány.