Vědecká spolupráce

Věda a výzkum představují důležitou složku institucionální činnosti. V rámci své vědeckovýzkumné činnosti spolupracuje NGP s širokým spektrem subjektů v rámci celé akademické sféry: s odborně příslušnými ústavy Akademie věd České republiky, univerzitními pracovišti zejména Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci a dalšími včetně paměťových Moravské galerie v Brně atd. NGP také dlouhodobě spolupracuje na vědecké přípravě výstavních a publikačních výstupů s mnoha zahraničními institucemi i jednotlivými odborníky, např. v nedávné době Wallraf-Richartz Museum & Fondation Corboud, Musée du Louvre, Bergbau- und Gotikmuseum, Leogang, Kunsthistorisches Museum Wien, Musée départemental breton, Centre Pompidou, Réunion des musées nationaux ⁠–⁠ Grand Palais, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europe, Leipzig, Museum Rietberg, Univerzita Innsbruck a další. 

Nástrojem pravidelné komunikace muzejní instituce s tuzemskou, ale především se zahraniční vědeckou veřejností je tradičně periodikum, zaměřené na prezentaci výsledků vědeckého zpracování vlastních sbírkových fondů v širokém tematickém kontextu. V případě NGP je touto platformou anglický Bulletin of the National Gallery Prague.

Ve střednědobém výhledu je cílem rozvíjení užší zahraniční spolupráce s významnými zahraničními institucemi paměťového charakteru. Jednou z vizí NGP na následující období je proto rozsáhlejší zapojení instituce do mezinárodního výzkumu a spolupráce se zahraničními partnery jak v oblasti vědy a výzkumu, tak popularizace. NGP se chce do budoucna jako instituce ještě více otevřít nejen zahraničním badatelům a institucím podobného typu v zahraničí, ale zároveň také prezentovat ve větší míře než dosud vlastní badatelské výstupy a výsledky na mezinárodních odborných konferencích, fórech apod. NGP bude pokračovat ve vydávání překladových katalogů, publikací nebo vědecko-výzkumných výstupů, které jsou již od počátku koncipovány pro zahraniční badatele a veřejnost, čemuž je uzpůsobena také jejich jazyková mutace.