Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost je jednou ze statutárních povinností Národní galerie Praha jako příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR. Věda a výzkum se také dotýká primární činnosti NGP jako paměťové instituce a souvisí s celou řadou jejich běžných činností. Odpovědná správa sbírek, která je hlavní úlohou NGP, předpokládá nejen získávání a fyzické uchování primárního materiálu, jeho konzervaci a restaurování, ale také jeho odborné zpracování. Proto je důležitou prioritou činnosti NGP vědeckovýzkumná práce na poli základního i aplikovaného výzkumu. Výsledky této činnosti jsou publikovány v podobě knižních monografií či odborných studií a článků a pravidelně jsou zveřejňovány prostřednictvím Registru informací o výsledcích (RIV).

Věda a výzkum v Národní galerii Praha pokrývá široký rozsah statutárních činností organizace a zahrnuje mnoho oborů a specializací. Výzkumná činnost probíhá průřezově všemi sbírkami. NGP spolupracuje na výzkumných projektech s vysokými školami, jinými státními příspěvkovými organizacemi a vědeckými a výzkumnými institucemi.

Plynulou organizační a administrativní spolupráci mezi subjekty, podílejícími se na řešení projektů a komunikaci s poskytovatelem, zajišťuje Odbor vědy a výzkumu, který se skládá ze čtyř samostatných oddělení: Oddělení vědy a výzkumu, Edičního oddělení (nakladatelství), Knihovny a Archivu. Odbor vědy a výzkumu se aktivně podílí na tvorbě koncepce vědecké a výzkumné činnosti NGP i na výběru, přípravě a vytváření výzkumných projektů a cílů. Průběžně zajišťuje aktivity Vědecké rady.

Oddělení vědy a výzkumu koordinuje vědeckovýzkumnou činnost NGP ve všech jejích aspektech a je prostředníkem obousměrné komunikace mezi poskytovateli institucionálních či účelových dotací na vědeckovýzkumnou činnost a vlastní institucí, respektive jejími jednotlivými odbornými zaměstnanci.

Výzkumná činnost NGP je průběžně financována z běžného rozpočtu s využitím institucionální podpory (IP DKRVO), finančních prostředků, získaných účastí ve veřejných soutěžích (NAKI, NAKI II, GAČR a jiné) a z dalších zdrojů financování.