Ars Linearis

Ars linearis je periodikum zaměřené na umění na papíře a pergamenu, tedy grafiku, kresbu a zlomky iluminovaných rukopisů, které s výhradou lze označit jako „umění linie“. Původně obsahovalo zejména příspěvky přednesené na vědeckém kolokviu stejného zaměření. V současnosti jsou zařazeny články zaměřené na tato umění i bez návaznosti na kolokvium.

Příspěvky se mohou věnovat umění na papíře a pergamenu jakéhokoliv relevantního historického období od středověku až po současnost. Jde o vědecké články, nikoliv obsáhlé studie, které reflektují aktuální badatelské výsledky a to jak pracovníků Národní galerie, tak dalších kolegů z ČR i ze zahraničí. Tímto zaměřením je ročenka Ars linearis jedinečná i v zahraničním kontextu. Jeho mezinárodnímu významu napomáhá plné česko-anglické znění celého obsahu.
Ročenka Ars linearis vychází od roku 2009 a je recenzovaným odborným časopisem.
Vydává Národní galerie Praha.

POKYNY PRO AUTORY

Zasílání rukopisů
Rukopisy zasílejte, prosím, ve formátu: doc, .docx nebo .rtf do NGP na adresu šéfredaktorky Aleny Volrábové (alena.volrabova@ngprague.cz)

Podklady pro obrazovou přílohu posílejte, prosím, dle domluvy s redakcí buď elektronicky prostřednictvím bezpečných webových transferů, případně na CD či DVD také na adresu šéfredaktorky, případně vedoucí edičního oddělení Marii Bergmanovou (marie.bergmanova@ngprague.cz).

Články by měly mít rozsah cca 10 NS, tj. 18000 znaků s mezerami. Ve zdůvodnitelných případech může být článek kratší, nebo naopak delší, ale neměl by být pod 5 NS do max. 20 NS. Počet obrazových příloh by měl respektovat poměr 1 stránka / 1 obrázek. V odůvodnitelných případech může být počet obrazových příloh menší, nebo větší.

Zásady formální úpravy textů se řídí normou oborového časopisu Umění.
Recenzní řízení

Všechny texty publikované v Ars linearis procházejí anonymním recenzním řízením (recenzent nezná jméno autora textu, autor nezná jméno recenzenta). Recenzenti jsou vždy odborníky na danou problematiku a nejsou k datu odevzdání textu pracovně-právně spojeni s působištěm autora. Vyjadřují se k odborným kvalitám textu, který je publikován až po zapracování případných připomínek. Vyplněné recenzní formuláře jsou archivovány.