Povinně zveřejňované informace

1. Název    
Národní galerie v Praze

2. Důvod a způsob založení        
Národní galerie v Praze je založena zákonem č. 148/1949 Sb., o Národní galerii v Praze. Národní galerie v Praze je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury České republiky. 

Podmínky a principy fungování Národní galerie v Praze naleznete ve Statutu zde.
Informace k historii a poslání Národní galerie v Praze naleznete zde.

3. Organizační struktura
Schéma organizační struktury Národní galerie v Praze naleznete zde.

4. Kontaktní spojení
Adresa sídla a oficiální korespondenční adresa:
Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1

Podatelna:
Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1

Úřední hodiny podatelny: po-čt 8-16.15 hod., pá 8-15 hod.
ID datové schránky: wx3j85b
Kontaktní údaje na jednotlivé sekce a sbírky Národní galerie v Praze naleznete zde.
Adresa internetových stránek: www.ngprague.cz

5. Bankovní spojení
Česká národní banka, číslo účtu: 050008-0008839011/0710

6. Identifikační číslo (IČ) 
IČ: 00023281

7. Daňové identifikační číslo (DIČ) 
DIČ: CZ00023281

8. Dokumenty
Statut Národní galerie v Praze naleznete zde.
Koncepci rozvoje na léta 2015-2020 naleznete zde.
Výroční zprávy a rozpočet naleznete zde.

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podávat:
V tištěné podobě na podatelnu: 
Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1

V elektronické podobě na adresu:
sekretariat@ngprague.cz

nebo datovou schránkou:
ID datové schránky: wx3j85b

Vyřízené žádosti o informace podle zák. 106/1999 Sb. naleznete zde.

Opakovaná žádost o informaci ve věci evidence falz uměleckých děl. Žadateli zaslána odpověď viz zde

10. Příjem žádostí, návrhů a dalších podání

Žádosti návrhy a další podání lze podávat:
V tištěné podobě na podatelnu: 
Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1

V elektronické podobě na adresu:
podatelna@ngprague.cz

nebo datovou schránkou:
ID datové schránky: wx3j85b

11. Opravné prostředky
---

12. Formuláře
Informace o službách pro veřejnost vč. příslušných formulářů naleznete zde.

13. Popisy postupů
Základní popis postupů ve věcech služeb pro veřejnost vč. příslušných formulářů naleznete zde.

14. Předpisy
Hlavními právními předpisy, kterými se řídí činnost Národní galerie v Praze, jsou tyto:
Zákon č. 148/1949 Sb., o Národní galerii v Praze
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

15. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete zde.

16. Výroční zprávy dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015 

Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106_1999 Sb. za rok 2017

Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106_1999 Sb. za rok 2018

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop