Povinně zveřejňované informace

1. Název    
Národní galerie Praha

2. Důvod a způsob založení        
Národní galerie Praha je založena zákonem č. 148/1949 Sb., o Národní galerii v Praze. Národní galerie Praha je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury České republiky. 

Podmínky a principy fungování Národní galerie Praha naleznete ve Statutu zde.
Informace k historii a poslání Národní galerie Praha naleznete zde.

3. Organizační struktura
Schéma organizační struktury Národní galerie Praha naleznete zde.

4. Kontaktní spojení
Adresa sídla a oficiální korespondenční adresa:
Národní galerie Praha
Palác Kinských
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1

Podatelna:
Národní galerie Praha
Palác Kinských
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1

Úřední hodiny podatelny: po-čt 8-16.15 hod., pá 8-15 hod.
ID datové schránky: wx3j85b
Kontaktní údaje na jednotlivé sekce a sbírky Národní galerie Praha naleznete zde.
Adresa internetových stránek: www.ngprague.cz

5. Bankovní spojení
Česká národní banka, číslo účtu: 050008-0008839011/0710

6. Identifikační číslo (IČ) 
IČ: 00023281

7. Daňové identifikační číslo (DIČ) 
DIČ: CZ00023281

8. Dokumenty
Statut Národní galerie Praha naleznete zde.
Koncepci rozvoje na léta 2015-2020 naleznete zde.
Výroční zprávy a rozpočet naleznete zde.

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podávat:
V tištěné podobě na podatelnu: 
Národní galerie Praha
Palác Kinských
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1

V elektronické podobě na adresu:
sekretariat@ngprague.cz

nebo datovou schránkou:
ID datové schránky: wx3j85b

Vyřízené žádosti o informace podle zák. 106/1999 Sb. v roce 2021 naleznete zde
Vyřízené žádosti o informace podle zák. 106/1999 Sb. v roce 2020 naleznete zde.
10. Příjem žádostí, návrhů a dalších podání
Žádosti návrhy a další podání lze podávat:
V tištěné podobě na podatelnu: 
Národní galerie Praha
Palác Kinských
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1

V elektronické podobě na adresu:
podatelna@ngprague.cz

nebo datovou schránkou:
ID datové schránky: wx3j85b

11. Opravné prostředky
---

12. Formuláře
Informace o službách pro veřejnost vč. příslušných formulářů naleznete zde.

13. Popisy postupů
Základní popis postupů ve věcech služeb pro veřejnost vč. příslušných formulářů naleznete zde.

14. Předpisy
Hlavními právními předpisy, kterými se řídí činnost Národní galerie Praha, jsou tyto:
Zákon č. 148/1949 Sb., o Národní galerii v Praze
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

15. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete zde.