Gotika je když…

Typ programu: Mluvíme o umění
Stupně školy: 2. st. ZŠ

Pořad je koncipován tak, že studenti skrze indicie různého typu (textové, vizuální, haptické), docházejí sami, či s pomocí lektora, k poznání základních principů gotického umění, porozumění jeho symbolicei obecněvýznamu a vývoji umění ve středověku. Program, kterýseznámí studenty s nejznámějšími díly sbírky, rozvíjí kognitivní a pozorovací schopnosti, vede k samostatnému uvažování a je vhodným doplněním školních znalostí dějepisu, dějin kultury a českého středověkého umění.

Díla, ke kterým se program vztahuje: Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, ad.
Očekávané výstupy dle RVP ZV:
  • Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků.
  • Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka. Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.
  • Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
  • Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 min
gotika-je-kdyz-program.JPG