Gotika je když…

Typ programu: Mluvíme o umění
Stupně školy: 2. st. ZŠ

Program přiblíží nejvýznamnější díla středověkého umění, která má Národní galerie ve svých sbírkách. Seznámíme se s uměleckými technikami doby gotiky a vysvětlíme si některé pojmy, jako např. mistr, dílna, oltář, donátor, vzorník, votivní a milostný obraz. Společně se pokusíme najít skryté symboly a významy středověkých děl. Program rozvíjí pozorovací schopnosti, vede k samostatnému uvažování a je vhodným doplněním školních znalostí dějepisu, dějin kultury a českého středověkého umění.

Díla, ke kterým se program vztahuje: Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, Ukřižování rajhradské, oltář z Velhartic ad.

Očekávané výstupy dle RVP ZV:
  • Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků.
  • Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka. Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.
  • Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
  • Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.

Poznámka: Program s pracovním listem

Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 min
gotika-je-kdyz-program.JPG