Po stopách sv. Anežky

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ

Kdo byla svatá Anežka, k jakému rodu patřila, proč se stala řeholnicí a jak se žilo za zdmi kláštera? Odpovědi nejen na tyto otázky se děti dozvědí při prohlídce s lektorem, ale především při samostatné pátrací hře. Program žáky seznámí s prvky románské a gotické architektury a s jednotlivými částmi kláštera. Kromě prohlídky unikátních klášterních prostor je možno navštívit i nově otevřené zahrady. 

Díla, ke kterým se program vztahuje: architektura kláštera sv. Anežky České 
Očekávané výstupy dle RVP ZV:
1. stupeň
  • Pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření.
  • Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti
  • Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy.

2. stupeň 

  • Vybírá a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
  • Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka. 
  • Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.
  • Ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady gotické kultury.
  • Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy.

Poznámka: Program je určen pro 3.-5. třídu 1. stupně a 2. stupeň ZŠ.

Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min