Skriptorium - Dílna středověkého písaře

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: 1. st. ZŠ

„Ó nejšťastnější čtenáři, umyj si své ruce a vezmi do nich knihu, pozvolna obracej listy a nedotýkej se písmen. Neboť ten, kdo neumí psát, nevěří, že je to práce. Ó jak těžké je psaní: zakaluje oči, zhmožďuje ledviny a všem končetinám způsobuje utrpení...“ Povíme si o středověkých skriptoriích, ve kterých knihy vznikaly, a seznámíme se s materiály a psacím náčiním, kterých se při výrobě rukopisů používalo. Vyzkoušíme si práci středověkého písaře a sami zjistíme, jaké by to bylo, kdybychom i dnes psali husím brkem a ilustrace malovali ručně.
Díla, ke kterým se program vztahuje: Vyšebrodský oltář, Mistr Theodorik: Sv. Ambrož a Sv. Řehoř Veliký, Oltář roudnický, Svatojakubský oltář, faksimile rukopisů ad. 
Očekávané výstupy dle RVP ZV:
  • Využívá sbírek galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti.
  • Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.
  • Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření (v plošném vyjádření linie).
Poznámka: Program je určen pro 3. - 5. třídu ZŠ.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min