Byl jednou jeden...

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ

Kdo to jsou světci, jak je poznáme a jakou roli hráli v životě našich předků? O sv. Jiří, sv. Kryštofovi, sv. Šebestiánovi, sv. Barboře a mnoha dalších nám vyprávějí nejen legendy, ale i umělecká díla středověkých mistrů. Povíme si jejich příběhy a vysvětlíme pojmy patron, legenda, atribut, svatořečení atd. V ateliéru si vyzkoušíme tvorbu legendy pomocí komiksu.

Díla, ke kterým se program vztahuje: Sv. Kryštof z Církvice, Oltář svatojiřský, Stětí sv. Barbory, oltářní křídla se sv. Kryštofem a Šebestiánem ad.
Očekávané výstupy dle RVP ZV:
1. stupeň
  • Využívá sbírek galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti.
  • Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.
  • Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností.

2. stupeň

  • Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření.
  • Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu.
  • Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka.
  • Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.
  • Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci.
Poznámka: Program pro 1. stupeň je určen pro 3.  ⁠–⁠ 5. třídu ZŠ.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min