Mistr Vyšebrodského cyklu, Vyšebrodský cyklus, Zmrtvýchvstání Krista, kolem 1345-1350

Proč slavíme Velikonoce?

Typ programu: S tvořivou aktivitou, Mluvíme o umění
Stupně školy: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ

Příběh o Kristově utrpení patří mezi ústřední náměty středověkého umění. Co se odehrálo před téměř dvěma tisíci lety, nám pomohou odhalit významná díla v čele s Vyšebrodským oltářem. Vysvětlíme si, proč byl Kristus ukřižován, jak vznikl název velikonočních svátků, jak se nazývají jednotlivé dny velikonočního týdne nebo co symbolizuje beránek. Pomocí náhody poté vytvoříme snovou krajinu Getsemanské zahrady.

Díla, ke kterým se program vztahuje: Vyšebrodský oltář, piety, Třeboňský oltář, Ukřižování rajhradské, Reininghausův oltář, oltář z Velhartic ad. 

Očekávané výstupy dle RVP PV:
  • Vnímat umělecké a kulturní podněty.
  • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení.
  • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných) i ve slovních výpovědích k nim
Očekávané výstupy dle RVP ZV:

1. stupeň
  • Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnávat se svou dosavadní zkušeností.
  • V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti.
2. stupeň
  • Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků.
  • Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka.
  • Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
  • Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min
proc-slavime-velikonoce-program2.jpg
Mistr Třeboňského oltáře, Zmrtvýchvstání Krista, po 1380