Proč slavíme Vánoce?

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ

Při povídání o nejkrásnějších svátcích v roce budeme hledat odpovědi na otázky, proč se Bůh rozhodl poslat na svět svého jediného Syna, jak se Panna Maria dozvěděla, že se jí narodí Ježíšek, z čeho mu sv. Josef ušil plenku a mnoho dalších. Pokusíme se porozumět symbolům ve výtvarných dílech tak, jak jim rozuměli lidé v době Karla IV. a porovnáme, jak se slavily Vánoce v dávných dobách, a jak je slavíme dnes. Malý zázrak čeká na děti při práci s klovatinou ve výtvarném ateliéru.

Díla, ke kterým se program vztahuje: Vyšebrodský oltář, Panna Maria v naději, Svatojakubský oltář, Oltář z Velhartic ad. 

Očekávané výstupy dle RVP PV:
  • Vnímat umělecké a kulturní podněty.
  • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení.
  • Vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech (výtvarných).
Očekávané výstupy dle RVP ZV:

1. stupeň
  • Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnávat se svou dosavadní zkušeností.
  • V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti.
2. stupeň
  • Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků.
  • Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka.
  • Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
  • Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

Poznámka: Program pro 2. stupeň je s pracovním listem

Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min