Mistr Svatojiřského oltáře, Oltář svatojiřský, kolem 1470

Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: MŠ, 1. st. ZŠ

Znáte příběh o statečném rytíři svatém Jiří, princezně Kleolindě a strašlivém drakovi? Program s pohádkovým námětem rozvíjí obrazotvornost a představivost dětí. Na vystavených dílech si ukážeme, jak toto vyprávění zobrazili malíři a řezbáři středověku. Oblíbený příběh poté zpracují žáci podle své fantazie při výtvarné činnosti v ateliéru. Program je vhodné uskutečnit v dubnu, při příležitosti svátku sv. Jiří.

Díla, ke kterým se program vztahuje: Oltář svatojiřský, oltář z Rábí, reliéfy Čtrnácti svatých Pomocníků ad.
Očekávané výstupy dle RVP PV:
  • Vnímat umělecké a kulturní podněty a hodnotit svoje zážitky.
  • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných) i ve slovních výpovědích k nim.
Očekávané výstupy dle RVP ZV:
  • Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil.
  • V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min