Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi, před 1371, tempera, jedlové dřevo

Středověké umění a literatura

Typ programu: Mluvíme o umění
Stupně školy:

Karta Klubu přátel NGP
Staňte se členem Klubu přátel NGP a podpořte nás.

Jak úzká je souvislost mezi středověkým výtvarným uměním a literaturou? Jaké literární žánry se ve středověku objevovaly a jaká byla jejich reflexe v umění? Program skrze čtené úryvky středověkých literárních děl seznámí studenty s dobovou literaturou a se středověkým světonázorem. Objasní symbolické obrazové vyjadřování a upozorní na reflektování historických, duchovních i společenských událostí v umění a literatuře středověku a rané renesance.

Díla, ke kterým se program vztahuje: Vyšebrodský oltář, Mistr Theodorik, Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi, Madona roudnická, Reininghausův oltář, Monogramista IP / Mastičkář, Legenda o sv. Kateřině, Vita Caroli, Kunhutina modlitba, Hádání duše s tělem ad.

Očekávané výstupy dle RVP G:
  • Rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření. 
  • Porovnává různé znakové systémy (výtvarného umění, mluveného a psaného slova) a rozpoznává specifičnosti daného uměleckého znakového systému. 
  • Vystihne podstatné rysy jedné z period vývoje české literatury, uvede její představitele a charakterizuje její přínos. 
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 min