Umění doby Václava IV. a krásný sloh

Typ programu: Mluvíme o umění
Stupně školy:

Pořad je zaměřen na umění, kulturu a historické souvislosti doby vlády Václava IV. Skrze významná díla 15. stol. (Třeboňský oltář, Epitaf Jana z Jeřeně, Madonu svatovítskou, Sv. Petra ze Slivice aj.) studenti poznají fenomén krásného slohu s jeho formálními znaky, duchovním pozadím i dobovou kritickou reflexi. Srovnáním s dřívějším uměním doby Karla IV. studenti rozeznají charakteristické rysy umění této doby a jeho postavení v rámci vývoje středověkého umění. 

Díla, ke kterým se program vztahuje: Mistr Třeboňského oltáře, Světice s knihou, Sv. Petr ze Slivice, Epitaf Jana z Jeřeně, Madona svatovítská a další díla z období krásného slohu

Očekávané výstupy dle RVP G:
  • Rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření.
  • Na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých směrů a objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku uměleckých děl.
  • V konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření umělecké tvorby identifikuje pro ně charakteristické prostředky.

Poznámka: Program je vhodné propojit se školní výukou daného období.

Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 min