Umění doby Karla IV.

Typ programu: Mluvíme o umění
Stupně školy:

Tematicky pojatý výklad je zaměřen na kulturu, společnost a umění doby vlády císaře Karla IV. Před díly Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika, Mistra Michelské Madony aj. se studenti seznámí s panovnickou ideologií a reprezentativním uměním doby vrcholného středověku, se základními symboly, ikonografickými náměty a technikou středověké malby. 

Díla, ke kterým se program vztahuje: Madona z Mostu, Madona zbraslavská, Madona vyšehradská, Mistr Michelské madony, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Ukřižování emauzské, Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi ad.
Očekávané výstupy dle RVP G:
  • Rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření.
  • Na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých směrů a objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku uměleckých děl. 
  • V konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření umělecké tvorby identifikuje pro ně charakteristické prostředky.

Poznámka: Program je vhodné propojit se školní výukou daného období.

Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 min