Architektura a dějiny Anežského kláštera

Typ programu: Mluvíme o umění
Stupně školy:

Program zaměřený na architekturu a historický vývoj Anežského kláštera a jeho zakladatelku, sv. Anežku Českou. Lektor studentům přiblíží život této přemyslovské princezny na kulturně-historickém pozadí 13. století a vysvětlí význam kláštera v rámci Českého království. Při společné prohlídce první pražské gotické architektury si studenti zopakují prvky románské a gotické architektury a naučí se rozeznávat jednotlivé klášterní prostory. 

Díla, ke kterým se program vztahuje: architektura Anežského kláštera

Očekávané výstupy dle RVP G:
  • Rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření.
  • Na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých směrů a objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku uměleckých děl. 
  • Charakterizuje základní rysy historického vývoje na našem území ve 13. století.

Poznámka: Za vhodného počasí je možno navštívit i klášterní zahrady s pozůstatky bývalého kláštera menších bratří.

Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 min