Moje galerie

Typ programu: Mluvíme o umění
Stupně školy: 2. st. ZŠ

Toužíte po netradiční návštěvě galerie? Neobvyklá prohlídka, jejíž průběh vytváří sami žáci! Výklad je zaměřen na díla, která si děti do „své galerie“ samy vyberou, každý žák však musí zdůvodnit, co jej k výběru konkrétního díla vedlo a čím jej zaujalo. Program tak rozvíjí kritické myšlení žáků. Při společné diskusi zjistíme, jak umělecká díla ve středověku vznikala, kam byla určena nebo jaké náměty patřily k nejoblíbenějším. Nezapomeneme však zmínit ani historické souvislosti a význam uměleckých děl v období středověku. 

Díla, ke kterým se program vztahuje: Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, ad.

Očekávané výstupy dle RVP ZV:
  • Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, barvy); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ.
  • Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. 
  • Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.
  • Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 min
moje-galerie-program.JPG