Dialogická prohlídka Umění dlouhého století

Typ programu: S tvořivou aktivitou, Mluvíme o umění
Stupně školy:

Co dokážeme říci o ikonických dílech 19. století? Určit jméno autora či styl jeho tvorby? Dialogická prohlídka postavená na spolupráci studentů podporuje hlubší seznámení s díly 19. století ⁠–⁠ schopnost a sebevědomí umění interpretovat či vzájemně mezi sebou konfrontovat vybraná díla. Pomocí indicií, které pracují s různým typem informací (textová, vizuální, haptická a další) dokážeme rozkrýt inspirace, kontexty a význam zásadních děl ze všech tří částí sbírkové expozice 1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století. Současně získáme náhled do širší problematiky 19. století. 

Umělci, ke kterým se program vztahuje: Bohumil Kubišta, Henri de Toulouse-Lautrec, Jakub Schikaneder, Gustav Klimt, Egon Schiele a další
Očekávané výstupy dle RVP G:
  • Rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů a zároveň vědomě uplatňuje jejich prostředky k vytváření obsahu při vlastní interpretaci. 
  • Tvořivě využívá informací z odborné literatury, tisku a z dalších zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje.
  • Rozlišuje různé zdroje historických informací, způsob jejich získávání a úskalí jejich interpretace 
  • Charakterizuje obsahové souvislosti vizuálně obrazných vyjádření a konkrétních uměleckých děl.
  • Vytváří si přehled uměleckých vizuálně obrazných vyjádření podle samostatně zvolených kritérií.
  • Uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých směrů a objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku uměleckých děl. 

Poznámka: Expozice neumožňuje prezentovat chronologický vývoj uměleckých směrů, ani to není jejím záměrem. 

Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min