Od světla k barvě

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: 2. st. ZŠ, SŠ

Neklame vás vaše oko? Víte, co vidíte? Vstupte do laboratoře a pozorujte, jak rozkladem světla vznikají barvy. Na příkladech jednotlivých uměleckých děl zkoumejte vliv světla na vaše barevné vnímání. Ověříte si, jak fyzikální objevy v oblasti světelných jevů ovlivnily malíře prvních impresionistických obrazů. V ateliéru budete experimentovat s barevnými světly a digitálními fotoaparáty.

Umělci, ke kterým se program vztahuje: Claude Monet, Paul Signac, Camille Pissarro, Georges Seurat, Antonín Slavíček a další.
Očekávané výstupy dle RVP ZV:
  • Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků. 
  • Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.
  • Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – fotografie.
  • Pracuje ve skupině s fotoaparátem a ovládá jeho základní funkce pro svůj tvůrčí záměr.
Očekávané výstupy dle RVP G:
  • V konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření vlastní i umělecké tvorby identifikuje pro ně charakteristické prostředky.
  • Rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů a zároveň vědomě uplatňuje jejich prostředky k vytváření obsahu při vlastní interpretaci. 
  • Využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min