Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces

Otevírací doba
UZAVŘEN
Vstupné
Základní 150 Kč
Snížené 80 Kč
Rodinné 300 Kč
Školní skupiny 30 Kč
Datum konání : 15.11.2019 - 5.4.2020
Místo konání: Veletržní palác

Výstava Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces představuje osobnost významného českého sochaře přelomu 19. a 20. století, v jehož vrstevnaté tvorbě se prolínají interakce regionu a metropole, přechod od tradic 19. století směrem k moderně i postupná recepce progresivních evropských stylů domácím uměleckým prostředím.

Suchardův život a dílo jsou členěny do tematických celků věnovaných formativnímu prostředí rodinné novopacké dílny, tvůrčím počátkům, působení v čele Spolku výtvarných umělců Mánes, architektonické skulptuře, portrétní, pomníkové, sepulkrální a medailérské tvorbě. Ve všech těchto oblastech je dobře patrný vývoj umělcova formálního projevu od raného myslbekovského realismu přes rodinovskou impresi až k ryze modernímu výrazu. Sucharda se rozhodující měrou zasloužil o rozvoj českého moderního medailérství; sám za své plakety a medaile obdržel řadu mezinárodních ocenění. Aktivní sokolství podpořilo jeho fascinaci idealizovaným světem slovanského pohanství, vznik originálního ikonografického repertoáru a značně nekonvenčních pomníkových návrhů.

Tato vůbec první souhrnná prezentace vesměs neznámého Suchardova díla je výstupem společného projektu Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry (NAKI, DG16P02B052) Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a Ústavu dějin umění AV ČR, v jehož průběhu byla zpracovávána umělcova unikátní pozůstalost. Čerstvě restaurované sádrové modely, kresebné studie i bohatá fotografická dokumentace umožňují komplexní vhled do vlastního tvůrčího procesu, počínajícího spontánní autorskou črtou a vrcholícího mnohdy odosobněným převodem do finálního materiálu.

Autor výstavy: Martin Krummholz
Kurátorka: Veronika Hulíková

Veletržní palác, mezanin

Přiložené soubory

tz_ngp_opening-89-1.docx (Tisková zpráva)
tz-ngp-en_opening-89-1.doc (Press Release)

Kurátor

Mgr. Veronika Hulíková

ředitelka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
Profil

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop