Rudolf II. sběratel

Typ programu: S tvořivou aktivitou, Mluvíme o umění
Stupně školy: 2. st. ZŠ, SŠ

Přijměte pozvání do Prahy končící renesance, kdy ve městě sídlil císař Rudolf II., který shromáždil vzácnou sbírku umění. Dnes nám z ní zbylo pouze torzo, avšak natolik zajímavé, že pootevře bránu do tohoto období. V ateliéru navážeme na práci manýristických umělců, vědců i řemeslníků a rozšíříme sběratelův kabinet kuriozit.

Umělci, ke kterým se program vztahuje: Albrecht Dürer, Bartholomaeus Spranger, Hans von Aachen, Adriaen de Vries, rodina Miseroni

Očekávané výstupy dle RVP ZV: 
  • Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
  • Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
  • Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody.
  • Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie.
Očekávané výstupy dle RVP G: 
  • Porovná východiska filozofie, náboženství, vědy a umění k uchopení skutečnosti a člověka
  • Na příkladech uvede vliv společenských kontextů a jejich proměn na interpretaci obsahu vizuálně obrazného vyjádření. Na příkladech uvádí příčiny vzniku uměleckých směrů (manýrismus) a objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku uměleckých děl.
  • Na příkladech vizuálně obrazných vyjádření rozliší a porovná osobní a společenské zdroje tvorby, identifikuje je při vlastní tvorbě. Samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými prostředky, při vlastní tvorbě uplatňuje také umělecké vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min