Ozvěny Antiky

Typ programu: S tvořivou aktivitou, Mluvíme o umění
Stupně školy: 2. st. ZŠ, SŠ

Vypravte se s námi do světa proměn. Vládne zde nejvyšší z olympských bohů Zeus, slávu sklízí hrdina Perseus, krásou oslňuje bohyně Afrodita a vše živé i neživé harmonizuje zpěv Orfeův. Proč byl tento svět tak populární i v době křesťanského renesančního a barokního umění? Zkusme to objevit při prohlídce Schwarzenberského paláce i během výtvarné aktivity.

Svět dávné antiky budeme objevovat na renesančních a barokních obrazech i sochách i na nástropních malbách Schwarzenberského paláce.

Umělci, ke kterým se program vztahuje: Václav Vavřinec Reiner, Friedrich Christoph SteinhammerJohann SpillenbergerMatyáš Bernard Braun, Giovanni Francesco Susini
Očekávané výstupy dle RVP ZV: 
  • Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu.
  • Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
  • Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil.
  • Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma.
  • Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné tvorbě.
Očekávané výstupy dle RVP G: 
  • Rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska stavby a obsahu uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření. 
  • Zdůvodní civilizační přínos antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace. 
  • Rozlišuje významné náboženské systémy. 
  • Porovnává různé znakové systémy, např. mluveného i psaného jazyka, hudby, dramatického umění. Samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými prostředky, při vlastní tvorbě uplatňuje také umělecké vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 min/120 min