Hledání baroka

Typ programu: Pohybové / dramatické prvky, Mluvíme o umění
Stupně školy: 2. st. ZŠ, SŠ

Co je to vlastně „baroko“? Která témata byla oblíbená a jak je umělci vyjadřovali? Pusťme se do pátrání a objevme klíče k barokním obrazům a sochám. Ducha a atmosféru doby se pokusíme pochopit prostřednictvím legend, divadla a hudby.

Umělci, ke kterým se program vztahuje: Petr Brandl, Jusepe de Ribera, Peter Paul Rubens, Karel Škréta, Matyáš Bernard Braun, Ferdinand Maxmilián Brokof

Očekávané výstupy dle RVP ZV: 
 • Rozpozná základní znaky kulturního stylu a uvede jejich představitele.
 • Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
 • Slovně vyjadřuje děj, situace, příběh.
 • Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil.
 • Pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá přitom různých výrazových prostředků.
 • Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma.
 • Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.
Očekávané výstupy dle RVP G: 
 • Rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska stavby a obsahu uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření. 
 • Uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých směrů a objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku uměleckých děl.
 • Porovnává různé znakové systémy, psaného jazyka, hudby, dramatického umění a používá jejich prostředky, uplatňuje jejich prostředky k vytváření obsahu při vlastní tvorbě a interpretaci.
 • Odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce, rozpozná vhodnost či nevhodnost využití určité hudby v konkrétních situacích.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 min