Uvnitř sochy

Typ programu: Workshop
Stupně školy: 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ

Sochař Karel Nepraš využívá materiály, které většina sochařů ukrývá uvnitř soch. Podíváme se jeho sochám „pod kůži“. Zjistíme, že socha nemusí být jenom z kovu, dřeva nebo hlíny.
V ateliéru budeme vytvářet plastiku z drátů, dřeva a sádrových fragmentů. Naše socha bude postupně narůstat. Ve hře bude tíha i lehkost jednotlivých částí její konstrukce. Odhalíme důležitost hmotných i nehmotných sochařských prvků.
Umělci, ke kterým se program vztahuje: Karel Nepraš
Očekávané výstupy dle RVP ZV: 
  • Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, barvy); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ.
  • V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v prostorovém uspořádání tvary, objemy, objekty a další prvky a jejich kombinace.
  • Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil.

2. stupeň:

  • Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků.
  • Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.
  • Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup.
  • Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí.
  • Navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.
Poznámka: Program je určen pro žáky od 3. třídy ZŠ
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min