Světlo proniká tmou

Typ programu: Workshop
Stupně školy: 2. st. ZŠ, SŠ

Vstoupíme do světa černobílé, avantgardní fotografie a filmu. Staneme se fotografy, vytvoříme si vlastní drobný model z papíru a ve fotografickém ateliéru ho zaplavíme hrou světel a stínů. Díky světelným proměnám ovlivníme kompozici a plastičnost fotografie. Vyzkoušíme si, jak vizuálně účinné mohou být i jednoduché tvůrčí prostředky a jakou nepostradatelnou roli může sehrát ve fotografii světlo. 

Umělci, ke kterým se program vztahuje: Otakar Vávra, František Drtikol, Jaromír Funke, Jaroslav Rössler, Eugen Wiškovský
Očekávané výstupy dle RVP ZV: 
  • V diskusi zaujímá postoj ke kvalitám sledovaného filmu.
  • Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.
  • Uplatňuje své znalosti o podstatě a účinku světla jako důležitého výrazového prostředku.
  • Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup.
  • Pracuje samostatně s jednoduchou kamerou (fotoaparátem) a ovládá její (jeho) základní funkce pro svůj tvůrčí záměr. 
Očekávané výstupy dle RVP G:
  • Rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů a zároveň vědomě uplatňuje jejich prostředky k vytváření obsahu při vlastní interpretaci. 
  • Charakterizuje obsahové souvislosti vizuálně obrazných vyjádření a konkrétních uměleckých děl.
  • V konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření vlastní i umělecké tvorby identifikuje pro ně charakteristické prostředky.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min