Podpora bezpečnosti sbírek z Norského finančního mechanismu

 

Národní galerie Praha

Dějiny Národní galerie Praha se začaly psát 5. února 1796, kdy se skupinka významných představitelů patrioticky zaměřené české šlechty, společně s několika vzdělanci z řad osvícenského měšťanstva rozhodla, řečeno dobovou terminologií, pozdvihnout upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti. Prvotní myšlenka, stojící u zrodu NG, je přítomná ve všech složitých peripetiích jejího vývoje: prostřednictvím uměleckých děl povznést ducha národa. V tomto ideálu spatřujeme poslání Národní galerie Praha i dnes.

Sbírka Národní galerie Praha

Národní galerie Praha (NGP) shromažďuje, eviduje, trvale uchovává, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti díla malířská, sochařská a grafická a díla z oblasti tzv. nových médií domácího i cizího umění a vědecky o nich bádá. V pěti sbírkách od nejstaršího po současné umění spravuje víc než 300 tisíc uměleckých děl, která jsou jedním z pilířů národního kulturního pokladu České republiky.

PODPORA BEZPEČNOSTI SBÍREK Z NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU

Integrovaný bezpečnostní systém NGP

V letech 2009-2010 uskutečňuje NG díky podpoře z Norského finančního mechanismu ve výši € 857 954,- a spolufinancování ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR ve výši € 151 404,- generální rekonstrukci systému ochrany sbírek. Realizací tohoto projektu bude vytvořen integrovaný bezpečnostní systém na nejvyšší světové úrovni, a to jak z hlediska technického, tak i organizačního. Dále bude podpořena i fotodokumentace a digitalizace sbírek NG.

Propagace nových přístupů k ochraně kulturního dědictví

Zkušenosti z budování integrovaného bezpečnostního systému budou publikovány a využity pro vzdělávací aktivity zaměřené na pracovníky muzeí umění v ČR. Jde o dosud nejrozsáhlejší projekt tohoto druhu v kulturních institucích ČR. NG tak vedle vlastního zabezpečení spravovaných státních sbírek posílí svou pozici metodického pracoviště v oblasti ochrany kulturního dědictví v národním, evropském i světovém kontextu

Partnerství

Součástí projektu je partnerství s Norským ředitelstvím pro kulturní dědictví (Riksantikvar). Těžiště spolupráce s touto instituci s bohatými zkušenostmi z ochrany památkových objektů bude spočívat zejména v konzultacích pro optimalizaci výběru bezpečnostních technologií a při tvorbě metodických materiálů pro vzdělávací aktivity

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop