Žádosti o fotodokumentaci

Národní galerie Praha poskytuje ze svých sbírek reprodukce pro nekomerční (vědecké, odborné, studijní) i komerční účely.

Žádosti je možno zasílat na adresu:
Národní galerie Praha
Odbor dokumentace sbírkového fondu
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Nebo na e-mail: registr@ngprague.cz
Žádost o fotodokumentaci musí obsahovat:
 • identifikaci žadatele (u fyzické osoby její jméno, příjmení a adresa jejího trvalého bydliště, v případě právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, DIČ a informaci, zda je nebo není plátce DPH, označení jejího statutárního orgánu, v případě fyzické osoby její trvalou adresu),
 • údaj, k jakému účelu bude fotodokumentace užita (studijní, publikační, popř. jiný způsob užití), v případě užiti pro publikaci uvedení autora a název publikace, jejího vydavatele, rok vydání publikace, jazykovou mutaci, náklad a předpokládanou cenu publikace,
 • identifikaci požadovaného uměleckého díla, k němuž má být poskytnuta fotodokumentace.
Cena a způsob platby:
 • cena reprodukce je závislá na způsobu jeho cílového užití (informace o poplatcích vám poskytneme na kontaktní adrese),
 • poplatky budou účtovány fakturou či v hotovosti dle dohody.
Podmínky reprodukování sbírkových předmětů:
 • galerie účtuje žadateli poplatek za zhotovení a souhlas s užitím děl pro reprodukční účely,
 • žadatel se zaváže, že fotografický materiál, použije jen k tomu účelu, k němuž mu byl poskytnut, a neposkytne jej třetímu subjektu,
 • z plochy reprodukce nesmí být pořizován výřez, reprodukovaný předmět nesmí být kryt přetiskem nebo jinak měněn bez předchozí dohody,
 • veškeré barevné reprodukce sbírkových předmětů musejí být co nejvěrnější,
 • o jakékoli další užití fotografického materiálu (další edice apod.), které není uvedeno v původní žádosti, je třeba požádat znovu a není kryto původním poplatkem,
 • díla žijících autorů či autorů, od jejichž úmrtí neuběhlo 70 let, jsou chráněna autorskými právy a nelze je použít bez souhlasu autora či dědiců. Zajistit si autorská práva k danému dílu je povinností objednavatele,
 • žadatel je povinen u reprodukce uvést základní údaje o exponátu (jméno autora, název díla, datace, příp. jméno fotografa) a dále že dílo pochází ze sbírek Národní galerie Praha.

Fotodokumentaci k uměleckým dílům ze sbírky NGP a k uměleckým dílům zapůjčeným do NGP je oprávněno vyhotovovat pouze fotooddělení. Tato fotodokumentace je zaměstnaneckým dílem podle autorského zákona, ke kterému vykonává majetková autorská práva NGP.

Národní galerie Praha si vyhrazuje právo neposkytnout fotografický materiál exponátu, jehož stav nedovoluje manipulaci, nebo exponátu, který byl zapůjčen na výstavu.