RK

Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století
Kód: RK99P03OMG001
Řešitel: doc. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Stav: ukončeno
Doba řešení: 1999⁠–⁠2001
Program: Ministerstvo kultury ⁠–⁠ RK
Odkaz v CEP

Komplexní prezentace kulturně historického vývoje v Čechách 17.⁠–⁠18. století formou rozsáhlé výstavy s vědeckým katalogem. Při výběru exponátů byl kladen důraz na zasazení jednotlivých památek, doposud zkoumaných a prezentovaných namnoze v izolaci od původního kontextu, zpět do mnohotvárného celku barokní kultury. Výběr tak představil celé spektrum památek od děl „vysokého“ výtvarného umění přes knihy a grafiku až po drobnou hmotnou kulturu. Stranou nezůstaly ani architektura, scénografie, hudba, věda a vzdělanost, tvorba krajiny a komplexní řešení velkých barokních slavností. Řazení exponátů nevycházelo (jako do té doby) z chronologie jednotlivých výtvarných disciplín, ale z příznačných kulturních témat (religiozita, historismus atp.), v další části pak ze společenského rozvrstvení (dvůr, aristokracie, církev, město a vesnice, národnostní a náboženské minority).

Restaurování moderního a současného umění
Kód: RK99P03OMG029
Řešitelka: Dagmar Konvalinková, ak. mal.
Stav: ukončeno
Doba řešení: 1999⁠–⁠2001
Program: Ministerstvo kultury ⁠–⁠ RK
Odkaz v CEP

Projekt se zabýval technologickou výstavbou a materiálovým složením uměleckých děl 19. a 20. století ve sbírkách moderního umění Národní galerie Praha. V důsledku skutečnosti, že podobná zkoumání probíhala v České republice jen velmi fragmentárně a nevznikly žádné publikace vycházející z výzkumných úkolů, získal tento projekt na důležitosti. Jeho cílem bylo shromážděné výsledky shrnout do smysluplně provázaného celku, pokud možno vyjasnit sporné otázky a porovnat dobové zprávy s výsledky chemické a fyzikální analýzy a popsat techniku jednotlivců a skupin. V kontextu náročnosti a fragility moderního umění je důležitou součástí restaurátorských archivů důkladné fotografické zmapování každého jednotlivého objektu, což je umožněno (stejně tak jako přírodovědný a restaurátorský průzkum) jen v průběhu odborného restaurátorského zásahu.

Nizozemské malířství ze sbírek Národní galerie v Praze (1480⁠–⁠1600)
Kód: KZ97P01OMG034
Řešitelka: PhDr. Olga Kotková
Stav: ukončeno
Doba řešení: 1997⁠–⁠1999
Program: Ministerstvo kultury ⁠–⁠ RK
Odkaz v CEP

Nizozemské malířství 15. a 16. století se sbírek Národní galerie Praha představuje významnou součást našeho kulturního dědictví. Tento soubor však nikdy nebyl samostatně probádán, stále chybělo jeho pramenné zpracování. Pro další potřeby muzejní činnosti bylo nutné zejména studium technologie. V roce 1993 Národní galerie získala darem ze zahraničí vybavení sloužící k průzkumu technologie, a proto bylo možné začít se systematickým zpracováním nizozemských obrazů. V rámci projektu došlo ke studiu děl hlavně za pomoci rentgenů a infračervené reflektografie. K řešení přispěl i chemický a biologický průzkum. Výsledky technologických analýz se staly podkladem k uměleckohistorickému rozboru, konečný cíl pak představuje katalog nazvaný Nizozemské malířství ze sbírek Národní galerie v Praze.