Nakladatelství

Ediční oddělení Národní galerie Praha, které plní funkci nakladatelství, je účelové zařízení NGP, které zabezpečuje její ediční činnost v úzké spolupráci s historiky umění, kurátory, lektory, sbírkami a knihovnou NGP. Ryze odborná činnost je dána faktem jeho specializovaného zaměření. Kromě tradičního typu tiskovin ⁠–⁠ převážně katalogů k výstavám, soupisových katalogů sbírek, průvodců, odborných periodik, sborníků z konferencí, monografií umělců ⁠–⁠ vydává odbornou literaturu o výtvarném umění a ze souvisejících oborů (teorie a filozofie umění, muzeologie, uměleckohistorický archiv aj.), popularizující publikace o sbírkách NGP a knihy pro děti. Knižní produkce Edičního oddělení v posledních letech výrazně stoupá v návaznosti na nárůst souvisejících aktivit pracovníků NGP (výstavních, vědecko-výzkumných, vzdělávacích atd.). Knihy jsou vydávány v cizojazyčných mutacích, stávají se tak vhodným artiklem pro meziknihovní výměnu publikací a prezentaci NGP jako vyspělé instituce.

Publikace vydané Národní galerií Praha můžete nakupovat v e-shopu nebo v některém z galerijních knihkupectví.

Historie ediční činnosti NGP

Ediční počiny NGP koncem devadesátých let 20. století pokračovaly v dosavadním obvyklém trendu. Podle tehdy platné organizační struktury NGP se odborné i technické práce vykonávaly v jednotlivých sbírkách. Centrální ediční oddělení NGP bylo zrušeno reorganizací v roce 1997. To mělo za následek heterogennost nejen co do obsahu edic, nýbrž zejména co do stylu a provedení. S příchodem nového generálního ředitele prof. Milana Knížáka vyvstala v druhé polovině roku 1999 úvaha řešit vydavatelskou politiku NGP v rámci jednoho útvaru, a ne jak tomu bylo doposud, kdy jednotlivé sbírky si budovaly své ediční řady bez zvláštního zřetele na tvář NGP. V této úvaze se však nepočítalo s mechanickým obnovením někdejší praxe, nýbrž se zcela novou koncepcí, směřující k vytvoření specializovaného nakladatelství. NGP k tomu má dobré předpoklady ⁠–⁠ jednak se vydáváním tiskovin již zabývala a jednak její sbírky tvořily a tvoří mimořádně rozsáhlý zdroj obrazového materiálu k reprodukování, který nebyl doposud v celé šíři efektivně využíván. NGP si je vědoma absence nakladatelství v České republice, které by se systematicky zaměřilo na vydávání odborné (i zájmové a populární) literatury o umění. Z tohoto důvodu se rozhodla zaplnit tuto mezeru tím, že zřídila k 2. lednu 2002 specializované nakladatelství.

Lidé

Mgr. Marie Bergmanová
Vedoucí Edičního oddělení