Knihovna

Knihovna Národní galerie Praha je specializovanou knihovnou zaměřenou na výtvarné umění ⁠–⁠ malířství, sochařství, architekturu a dějiny umění. Poskytuje knihovnicko-informační služby jak pracovníkům NGP pro jejich odbornou a vědeckou práci, tak veřejnosti, které zpřístupňuje své fondy k prezenčnímu studiu. K dalším poskytovaným službám patří služby rešeršní a meziknihovní výpůjční služba z českých i zahraničních knižních fondů.

Fond knihovny tvoří odborné publikace zaměřené na výtvarné umění, výstavní katalogy českých a zahraničních výtvarníků a sbírek, z nichž významným celkem jsou výstavní a sbírkové katalogy Národní galerie Praha od roku 1821. Specifickou část fondu tvoří katalogy aukční. Zajímavou součástí fondu je také sbírka odborných publikací zaměřených na orientální umění. V současné době má knihovna ve svém fondu přes 120 000 knihovních jednotek. Fond odborných periodik je také obsáhlý ⁠–⁠ 974 titulů zahrnuje periodika české i zahraniční provenience od roku 1839. Součástí fondu jsou také příruční knihovny jednotlivých sbírek a odborných oddělení NGP, které knihovna spravuje.
Knihovna zpřístupňuje čtenářům také elektronické informační zdroje, mj. databáze Ebsco ⁠–⁠ Art Source a JSTOR (plné texty odborných článků ze zahraničních periodik). Součástí katalogu knihovny je digitální knihovna, ve které jsou čtenářům zpřístupněna digitalizovaná díla z fondu knihovny ⁠–⁠ periodikum Dílo, Hollar, Život, Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění, výstavní a sbírkové katalogy Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, výstavní katalogy Krasoumné jednoty pro Čechy a další vybrané tituly.
Kontakt
Adresa: Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1
Telefon: 233 090 533
E-mail: knihovna@ngprague.cz
Otevírací doba
Úterý 9.30⁠–⁠17.00
Středa 9.30⁠–⁠17.00
Čtvrtek 9.30⁠–⁠17.00
Pátek 9.30⁠–⁠16.00
Katalog
Vyhledávat v katalogu Knihovny NGP můžete zde.
Informace
  • Knihovna NGP půjčuje knihy a další dokumenty ze svých fondů pouze k prezenčnímu studiu ve studovně. Mimo prostory Knihovny si dokumenty mohou půjčovat pouze zaměstnanci NGP.
  • Aukční katalogy (signatura AA) z fondu Knihovny NGP je nutno objednat den předem na adrese knihovna@ngprague.cz.
  • Knihovní řád Knihovny NGP je k dispozici zde.
  • Artlib.eu je webový portál knihoven z oboru umění a architektury a je díky němu možné vyhledávat v katalozích uměleckohistorických knihoven informace z oblasti výtvarného umění.
Historie fondu Knihovny NGP
Knihovna Národní galerie Praha má svou předchůdkyni v příruční knihovně Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, založené v roce 1796. Základem současného fondu knihovny NGP se stal fond knihovny Obrazárny, budovaný systematicky od roku 1880, část fondu tzv. grafické knihovny, jež svým charakterem nepatřila ke sbírce knižní grafiky a ilustrace a fond knihovny Moderní galerie (1902⁠–⁠1942).

Po ukončení činnosti Společnosti vlasteneckých přátel umění v roce 1950 se součástí dnešního fondu knihovny stal také knižní fond příruční spolkové knihovny SVPU. Nejstarší dochovaný inventář příruční spolkové knihovny pochází z roku 1839 a obsahuje 462 svazků rozdělených dle oborů. Inventář obsahuje pouze údaje o počtu svazků jednotlivých dokumentů, další inventáře z let 1855⁠–⁠1880 již obsahují informaci o způsobu získání a ceně publikací. Do dnešní doby se dochoval také vázaný katalog knihovny Obrazárny Spolku z let 1893⁠–⁠1920, založený malířem Viktorem Barvitiem, tehdejším inspektorem obrazárny a vzdělaným člověkem širokého rozhledu. Katalog obsahuje 505 svazků knih, katalogů výstav a sbírek a aukčních katalogů. Prvním dochovaným přírůstkovým seznamem vedeným dle knihovnických pravidel je stále aktuální Seznam knihovny Obrazárny z let 1880⁠–⁠1940. 

Jednotlivé knihovny působily do roku 1948 samostatně. Byly průběžně doplňovány, jednak z příspěvků členů Spolku vlasteneckých přátel umění, jednak dary jednotlivců, později po vzniku samostatného státu, také státními dotacemi. K podporovatelům knihovny Obrazárny SVPU patřili např. MUDr. Josef Hoser a Vojtěch rytíř Lanna, kteří věnovali do fondu knihovny množství cenných publikací. Významným příznivcem knihovny již čsl. státní obrazárny byl MUDr. František Macháček (1882⁠–⁠1945), lékař ústavu pro choromyslné v Bohnicích, sběratel, mecenáš a bibliofil, který věnoval do fondu grafické knihovny velké množství děl z oboru kresby a grafiky. Svým odkazem pak významně rozšířil fond této knihovny o nákladná a vynikající díla faksimilií kreseb ze zahraničních grafických sbírek.