IP DKRVO

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace je Ministerstvem kultury poskytována Národní galerii Praha jako výzkumné organizaci na základě zhodnocení jím dosažených výsledků výzkumu. Zhodnocení výsledků provádí každoročně Rada ministra kultury pro výzkum (RMKPV). Institucionální podpora DKRVO je jednoletá a ze strany výzkumné organizace není nárokovatelná ⁠–⁠ ministerstvo ji jako poskytovatel není povinno organizaci poskytnout.

Prostředky poskytnuté ministerstvem na institucionální podporu DKRVO jsou v rámci Národní galerie Praha (NGP) přerozdělovány na řešení výzkumných oblastí (VO) tak, aby byla podpora v co nejvyšší míře soustředěna na řešitele a odborné pracovníky. VO a výzkumné cíle řešené z prostředků IP DKRVO jsou od roku 2019 podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací pro poskytování institucionální podpory ze státního rozpočtu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v působnosti Ministerstva kultury na léta 2019⁠–⁠2023 plánovány na dobu pěti let.

Koordinátorem IP DKRVO je Odbor vědy a výzkumu NGP. Cílem projektu je podpora vědeckovýzkumné a badatelské činnosti NGP, revitalizace výstavních expozic, podpora systematických průzkumů a dokumentace sbírek NGP a realizace publikačních a prezentačních výstupů. Projekt zahrnuje podporu napříč sbírkami NGP a je rozdělen do šesti výzkumných oblastí:

VO1. Sbírka starého umění (garant: Dr. phil. Marius Winzeler)
VO2. Umění 19.⁠–⁠21. století (garant: Mgr. Veronika Hulíková a Mgr. Michal Novotný)
VO3. Sbírka grafiky a kresby (garant: PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.)
VO4. Sbírka umění Asie a Afriky (garant: Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.)
VO5. Komplexní průzkum výtvarných materiálů ve výtvarných objektech od 13. do 19. století a vytvoření databáze mikroskopických a spektroskopických dat (garant: Ing. Radka Šefců / Chemicko-technologická laboratoř)
VO6. Zpracování (inventarizace) archivního fondu z let 1945⁠–⁠1990 ve správě NGP (garant: Mgr. Tomáš Hylmar / Archiv)
Program bezpečnostního výzkumu ČR (Ministerstvo vnitra)
Komplexní instrumentální metodika pro posuzování pravosti výtvarných děl, databáze materiálů barevných vrstev 20. století
Kód: VI20172020050
Řešitelka za NGP: Ing. Radka Šefců
Stav: aktivní
Doba řešení: 2017⁠–⁠2020
Program: Program bezpečnostního výzkumu ČR (Ministerstvo vnitra)
Odkaz v CEP

Projekt vychází z aktuálních potřeb a nároků Znalecké služby PČR a orgánů činných v trestním řízení na robustní postupy při posuzování pravosti výtvarných děl. Zmnožující se kauzy padělků uměleckých děl, zejména obrazů z období dvacátých až padesátých let 20. století ukazují na akutní potřebu vytvoření databáze standardizovaných výsledků získaných instrumentálními metodami a nového zhodnocení postupů při posuzování pravosti, které budou sloužit jako zásadní korektiv k reálně používaným materiálům při vzniku padělků.