Chemicko-technologická laboratoř

Chemicko-technologická laboratoř je významným specializovaným oddělením Národní galerie Praha spadajícím pod Sekci evidence, administrace a ochrany sbírkového fondu. Obsazením kvalifikovaných vědeckých pracovníků a přístrojovým vybavením patří mezi špičková pracoviště ve sbírkotvorných institucích v ČR s možností široké škály analýz výtvarných materiálů uměleckých děl. Přední činností laboratoře je identifikace výtvarných materiálů ⁠–⁠ pigmentů, barviv, pojiv, dřeva, textilu, kovů a plastů. V rámci výzkumných projektů se specializuje na přírodovědné průzkumy, jejichž výsledky jsou implementovány do komplexních znalostí materiálové podstaty výtvarného díla a jsou východiskem k posouzení výtvarných technik. Při řešení výzkumných úkolů rozvíjí a uvádí do praxe nové instrumentální techniky využívané pro neinvazivní a nedestruktivní analýzu výtvarných děl. Součástí chemické laboratoře je rozsáhlý archiv analyzovaných vzorků a laboratorních protokolů od roku 1966.

Vědečtí pracovníci laboratoře profesně spolupracují jak s jednotlivými sbírkami (kurátory), tak i s dalšími odbornými odděleními (restaurátorské oddělení, depozitáře, knihovna) v rámci struktury NGP. Rovněž spolupracují s dalšími státními sbírkotvornými institucemi (Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní knihovna) a s excelentními pracovišti Akademie věd a univerzit, zejména Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Ústavem dějin umění a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Kunsthistorisches Museum ve Vídni. V rámci expertní činnosti při posuzování pravosti uměleckých děl spolupracují s orgány státní správy a s Kriminalistickým ústavem Policie České republiky.

Vědečtí pracovníci chemické laboratoře jsou řešiteli grantových projektů v rámci programů Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra ČR. Odbornou spoluprací se podílí na dalších sbírkových výzkumných projektech v NGP (GAČR, NAKI MK ČR).

Výsledky odborné činnosti průběžně prezentují v odborných zahraničních a domácích publikacích, monografiích, na mezinárodních konferencích a každoročně i na největší konferenci v ČR Konference konzervátorů-restaurátorů pořádanou Asociací muzeí a galerií.

Chemická laboratoř využívá při průzkumu uměleckých děl mikroskopické a instrumentální analytické techniky.

Kontakt