Anežský klášter a fondy EHP

Projekt č. EHP-CZ06-OV-1-042-2014, Program CZ 06 ⁠–⁠ Kulturní dědictví a současné umění, Programová oblast PA 16-3 - Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví-památky zahradní architektury, více na https://www.eeagrants.cz/ a na www.norwaygrants.org.   

Doba implementace projektu: 1. 1. 2015 ⁠–⁠ 31. 10. 2016

Celkové výdaje projektu: 36 964 056 Kč, z toho 29 571 244 Kč dotace EHP a Norských fondů.

Prezentace projektu ke stažení zde.    

Areál Anežského kláštera patří mezi nejvýznamnější pražské národní kulturní památky. Díky podpoře Grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v zde  v letech  2015 a 2016 probíhají sadovnické, stavební a restaurátorské úpravy. V podzimních měsících roku 2016 budou zahrady zpřístupněny veřejnosti. Součástí projektu je i restaurování pozůstatků bývalého kláštera menších bratří. Návštěvníci se tak budou moci při prohlídce areálu poprvé seznámit s původní unikátní dispozicí bývalého dvojkláštera ⁠–⁠ ženského kláštera klarisek a mužského kláštera menších bratří.  Stavební dějiny kláštera připomene expozice lapidária a komentovaný prohlídkový okruh věnovaný osobnosti sv. Anežky České a významu zdejšího kláštera. Sochařskou expozicí a mobiliářem ožijí nově upravené klášterní zahrady. Zahrady Anežského kláštera budou nově volně přístupné i branami z Dvořákova nábřeží. Také předpolí vstupu z nábřeží bude nově upraveno a vybaveno městským mobiliářem.

Nositelem grantu je Národní galerie Praha. Na jeho realizaci se podílejí  rovněž partneři ze zahraničí a České republiky, Norsk institutt for kulturminneforskning, Stiftelsen herStay fundational a České vysoké učení technické v Praze, katedra geomatiky.

Průběh řešení projektu
První polovina roku 2015 byla věnována výběru dodavatele stavby. Od léta roku 2015 probíhají v exteriérech Anežského kláštera stavební práce, archeologický průzkum, restaurátorské práce a sadovnické úpravy. Připravují se nové expozice. Postup prací, z nichž některé jsou patrné, i z bezprostředního okolí areálu je průběžně dokumentován.
V souvislosti se stavebními pracemi byl realizován v roce  2015 záchranný archeologický průzkum. Průzkum se uskutečnil zejména ve dvou částech památkového areálu a to v místech bývalého kláštera menších bratří, a v prostoru tzv. klauzurní zahrady, která je situována na severní straně celého klášteřiště.  Podrobnější informace o jeho výsledcích průzkumu naleznete zde. Změny zasáhly i zahradu při tzv. severní bráně. Z prostoru zahrad byly do depozitářů Národní galerie přemístěny provizorně deponované sochy. Zanedlouho, během léta a podzimu  roku 2016 je nahradí sochařská díla nově koncipované venkovní expozice.

V zahradách Anežského kláštera byly nově vystavena díla F. Bílka, M. Gabriela, P. Kolíbala, K. Malicha, S. Milkova, P. Opočenského, J. Róny, F. Skály, Č. Suška, A. Veselého.

Nezbytné stavební úpravy v tzv. Klášterské zahradě a ambitu menších bratří mohly díky mírné zimě pokračovat i na přelomu roku. Téměř dokončeny jsou restaurátorské práce na dochovaném obvodovém zdivu. V jarních měsících roku 2016 budou práce pokračovat plánovanými zahradnickými pracemi. Vysázeny budou nové stromy, některé z vnitřních zdí oživí popínavá zeleň, nově budou koncipovány rovněž travnaté plochy. V ambitu menších bratří bude po ukončení stavebních prací instalována venkovní expozice vybraných předmětů lapidária. V sezóně bude ambit přístupný také z prostorů klášterních svatyň. Nově bude vstup do svatyň bezbariérový. Ostatní plochy klášterních zahrad oživí sochařská díla význačných současných autorů, nový mobiliář odpočinkových zón i nový informační systém.

Na jaře 2016 jsou postupně dokončovány stavební úpravy, budou následovat sadovnické práce. Stavební práce pokročí na prostranství při ulici Na Františku, kde kromě dokončení dříve plánované obvodové zdi bude nově upraveno předpolí vstupu Národní galerie v Praze. Do galerie bude po ukončení prací možné vstupovat nejen hlavním vchodem z ulice U Milosrdných, ale i dvěma branami z nábřeží.

V rámci grantového projektu jsou také restaurovány sbírkové předměty Národní galerie. Soubor zrestaurovaných děl, zejména architektonická plastika a náhrobní plastika bude vystaven v interiérové a exteriérové galerii lapidária zdejšího kláštera. Na jaře roku 2016 byl restaurován rovněž fragment náhrobku Kunhuty Uherské, umístěný v závěru svatyně Salvátora, v místech někdejšího mauzolea Přemyslovců.
Muzejní noc v roce 2015 obohatilo v Anežském klášteře vystoupení norské tanečnice a choreografky Moniky Herstadt a jejího souboru herStay. Během večera se uskutečnila tři autorská představení.
http://www.herstay.net/content/news/
https://www.prazskamuzejninoc.cz/2019/
O plánech Národní galerie Praha v Anežském klášteře je pravidelně informována veřejnost. Jednou z prvních příležitostí představení projektu širší veřejnosti bylo zpřístupnění části bývalého kláštera menších bratří v rámci festivalu Open House v květnu v roce 2015. více na: http://openhousepraha.cz/ 
O úpravách venkovních ploch areálu, vázaných na grantovou podporu Norských fondů se rovněž hovořilo na tiskové konferenci pořádané při uvedení nové publikace věnované zakladatelce kláštera, sv. Anežky České od Heleny Soukupové. Odkazy na reportáž Českého  rozhlasu naleznete zde.

V roce 2016 je revitalizace venkovních ploch kláštera sv. Anežky České diskutována rovněž v rámci plánované revitalizace Dvořákova nábřeží koncepčně připravovaného IPR Praha. Národní galerie se zúčastnila dvou debat v rámci kulatých stolů i veřejné presentace jejich výsledků.

Více na: http://www.iprpraha.cz/dvorakovonabrezi.

Na jaře pokračovaly stavební a sadovnické práce v ambitu menších bratří a v zahradě za svatyněmi. Počátkem léta se „stavělo“ i na zahradě při severní bráně. Během několika dní zde vyrostl objekt určený dětem, jehož autorem je František Skála. Potěší jistě nejen malé návštěvníky zahrad.
V září 2017 Anežský klášter hostil kolokvium věnované otázkám využití moderních metod dokumentace památek v muzejní praxi, které se konalo v rámci projektu „Revitalizace Anežského kláštera“. Kolokvia se účastnilo více než tři desítky specialistů a zájemců z řad odborné veřejnosti. Přednesené příspěvky se živě diskutovaly. Úvodní příspěvek představil projekt „Revitalizace kláštera sv. Anežky České“, následovaly příspěvky specialistů z ČVUT a NIKU. Program kolokvia ke stažení zde, anotace příspěvků zde, tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.
Na instalaci venkovní sochařské galerie navázala instalace expozic uvnitř kláštera. V prostorách černé kuchyně a refektáře kláštera klarisek se instalovala dlouhodobá expozice lapidária, která má své pokračování i ve venkovních prostorách. Postupně ožíval také koncept nového prohlídkového okruhu architekturou kláštera, čítající téměř tři desítky zastavení, stejně tak jako prohlídkový okruh pro děti s interaktivními prvky a otevřeným výtvarným ateliérem. Nově upravený areál byl slavnostně zpřístupněn vernisáží 25. 10. 2017. Vernisáži předcházela tisková konference a prohlídka Anežského kláštera. Tiskové materiály si můžete prohlédnout zde.

Slavnostního večera, pořádaného pod názvem „Anežka nově“, se účastnila řada význačných hostů, včetně velvyslankyně Norska. Během večera vystoupila také taneční skupina her Stay. O otevření zahrad a nových expozic v Anežském klášteře informovala řada médií. Reportáže České televize a Českého rozhlasu jsou dostupné zde:

Prezentace projektu ke stažení zde.