Chemicko-technologická laboratoř

Chemicko-technologická laboratoř je významným specializovaným oddělením Národní galerie Praha spadajícím pod Sekci evidence, administrace a ochrany sbírkového fondu. Obsazením kvalifikovaných vědeckých pracovníků a přístrojovým vybavením patří mezi špičková pracoviště ve sbírkotvorných institucích v ČR s možností široké škály analýz výtvarných materiálů uměleckých děl. Přední činností laboratoře je identifikace výtvarných materiálů – pigmentů, barviv, pojiv, dřeva, textilu, kovů a plastů. V rámci výzkumných projektů se specializuje na přírodovědné průzkumy, jejichž výsledky jsou implementovány do komplexních znalostí materiálové podstaty výtvarného díla a jsou východiskem k posouzení výtvarných technik. Při řešení výzkumných úkolů rozvíjí a uvádí do praxe nové instrumentální techniky využívané pro neinvazivní a nedestruktivní analýzu výtvarných děl. Součástí chemické laboratoře je rozsáhlý archiv analyzovaných vzorků a laboratorních protokolů od roku 1966.

Vědečtí pracovníci laboratoře profesně spolupracují jak s jednotlivými sbírkami (kurátory), tak i s dalšími odbornými odděleními (restaurátorské oddělení, depozitáře, knihovna) v rámci struktury NGP. Rovněž spolupracují s dalšími státními sbírkotvornými institucemi (Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní knihovna) a s excelentními pracovišti Akademie věd a univerzit, zejména Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Ústavem dějin umění a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Kunsthistorisches Museum ve Vídni. V rámci expertní činnosti při posuzování pravosti uměleckých děl spolupracují s orgány státní správy a s Kriminalistickým ústavem Policie České republiky.

Vědečtí pracovníci chemické laboratoře jsou řešiteli grantových projektů v rámci programů Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra ČR. Odbornou spoluprací se podílí na dalších sbírkových výzkumných projektech v NGP (GAČR, NAKI MK ČR).

Výsledky odborné činnosti průběžně prezentují v odborných zahraničních a domácích publikacích, monografiích, na mezinárodních konferencích a každoročně i na největší konferenci v ČR Konference konzervátorů-restaurátorů pořádanou Asociací muzeí a galerií.

Chemická laboratoř využívá při průzkumu uměleckých děl mikroskopické a instrumentální analytické techniky:

Optická mikroskopie
USB mikroskopy
Polarizační světelný mikroskop Eclipse 600 Nikon s digitální kamerou DS-Fi2 Nikon

Rentgenová fluorescenční analýza
Mobilní  XRF spektrometr NITON XL3t GOLDD+, Thermo Scientific

Ramanova spektroskopie
Mobilní Ramanův spektrometr s vláknovou optikou iRaman Plus, BWTek, excitační laser 532 a 785 nm

Ramanův spektrometr Bravo, Bruker, duální laser 780-1064 nm
Disperzní Ramanův spektrometr v kombinaci s optickým mikroskopem Nicolet DXR, Thermo Scientific, excitační laser 532 a 780 nm, součástí je výsuvný objektiv pro analýzu přímo z povrchu zkoumaného díla a vláknová optika

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací
Spektrometr ALPHA, Bruker, ATR (diamantový krystal) a reflexní technika

Elektronová mikroskopie s energiově-disperzním spektrometrem
elektronový mikroskop s mikroanalyzátorem JSM 6460 LA, JEOL

KONTAKTY 

Ing. Radka Šefců
Vedoucí chemické laboratoře
Tel.: +420 773 770 063, 221 879 281
e-mail: radka.sefcu@ngprague.cz

Ing. Václava Antušková
Vědecký pracovník chemické laboratoře
Tel.: +420 770 164 340, 221 879 255
e-mail: vaclava.antuskova@ngprague.cz

Ing. Martina Bajeux-Kmoníčková
Vědecký pracovník chemické laboratoře
Tel.: +420 770 164 339, 221 879 255
e-mail: martina.bajeux-kmonickova@ngprague.cz

Ing. Kateřina Hricková
Vědecký pracovník chemické laboratoře
Tel.: +420 221 879 255
e-mail: katerina.hrickova@ngprague.cz

PhDr. Kateřina Mazačová
dokumentátorka
Tel.: +420 607 658 851, 221 879 254
e-mail: katerina.mazacova@ngprague.cz

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop