Všeobecné podmínky členského programu Klubu přátel NGP

1. Úvodní ustanovení

Klub přátel NGP je členským programem Národní galerie v Praze, se sídlem Staroměstské náměstí 606/12, 110 15, Praha 1, IČ: 00023281 (dále jen „NGP“), jehož cílem je sdružovat milovníky umění a příznivce NGP.

2. Členské kategorie Klubu přátel NGP

Klub přátel NGP nabízí členství a s ním spojené benefity v pěti různých kategoriích, a to:

(i) Přítel
(ii) Přítel plus
(iii) Senior
(iv) Podporovatel
(v) Patron.

Zájemce o členství v Klubu přátel NGP je povinen provést volbu členské kategorie při přihlášení do Klubu přátel NGP ⁠–⁠ pozdější změna členské kategorie není možná.

Členství v kategorii Senior je určeno pouze pro osoby starší 65 let. Věk je nutné prokázat při nákupu členství či vyzvednutí členské karty na pokladnách NGP, a to předložením platného průkazu totožnosti s fotografií. Členství v kategorii Senior lze zakoupit pouze na pokladnách NGP (popř. je možné členství v kategorii Senior objednat online a členský poplatek následně uhradit na pokladnách NGP).

3. Benefity poskytované členům Klubu přátel NGP

Rozsah poskytovaných benefitů závisí na zvolené členské kategorii a jsou určené pouze pro držitele členské karty, není-li výslovně uvedeno jinak. Výčet benefitů spojených s jednotlivými členskými kategoriemi je uveden na www.ngprague.cz a v informačním letáku Klubu přátel NGP.

NGP si vyhrazuje právo kdykoliv během kalendářního roku upravit, nahradit či zrušit obsah benefitů jednotlivých členských kategorií, a to i bez předchozího upozornění.

Benefity spojené s členstvím v Klubu přátel NGP (rozsah poskytovaných benefitů závisí na zvolené členské kategorii):

(i) Neomezený vstup do sbírkových expozic a na krátkodobé výstavy NGP pro člena Klubu přátel NGP, případně 1 doprovázející osobu; doprovázející osobě bude umožněn vstup do výstavních prostor NGP na základě předložení členské karty doprovázejícího člena Klubu přátel NGP, tj. bez nutnosti vyzvednutí a předložení platné vstupenky (platí pouze pro členy Klubu přátel NGP, k jejichž členským kartám byl vygenerován příslušný QR kód; u ostatních členů Klubu přátel NGP bude i nadále platit povinnost prokázat se před vstupem do výstavních prostor NGP platnou vstupenkou pro sebe i doprovázející osobu).

(ii) Zvýhodněný vstup na komentované prohlídky NGP pro člena Klubu přátel NGP, případně 1 doprovázející osobu; možnost uplatnit zvýhodněný vstup na komentované prohlídky NGP platí do vyčerpání kapacity konkrétní akce. Pokud platí povinnost rezervovat vstup na akci v časovém předstihu, vztahuje se tato povinnost též na členy Klubu přátel NGP a případnou doprovázející osobu.

(iii) Na výstavy bez front a čekání; členové Klubu přátel NGP mohou vstoupit rovnou do výstav a expozic NGP s členskou kartou bez nutnosti vyzvednutí vstupenky na pokladně; případná omezení vstupu do prostor NGP jsou platná též pro členy Klubu přátel NGP (kupř. povinnost rezervace časových slotů u vybraných výstav apod.). Benefit platí pouze pro členy Klubu přátel NGP, k jejichž členským kartám byl vygenerován příslušný QR kód; u ostatních členů Klubu přátel NGP bude i nadále platit povinnost prokázat se před vstupem do výstavních prostor NGP platnou vstupenkou pro sebe i doprovázející osobu, a tedy nutnost vyzvednutí platné vstupenky na pokladně NGP.

(iv) Možnost vzít do NGP další osoby (2 nebo 4 dle zvolené kategorie) se slevou 50 % na vstupném. Zvýhodněný vstup pro doprovázející osoby je nutné zakoupit před návštěvou výstavních prostor na pokladnách NGP; vstupenky pro doprovod je nutné uplatnit v den jejich zakoupení.

(v) Speciální členská setkání Klubu přátel NGP; počet členských akcí i jejich formát určuje výhradně NGP. Kapacita jednotlivých členských akcí může být omezena; NGP tak nezaručuje všem zájemcům účast na konkrétní akci. Členská setkání mohou být pořádána pro všechny členy Klubu přátel NGP nebo mohou být určena pouze pro vybrané členské kategorie Klubu přátel NGP.

(vi) Pravidelné informace a novinky z NGP na Vašem emailu, zasílání marketingových a obchodních sdělení; předpokladem čerpání tohoto benefitu je poskytnutí platné a funkční emailové adresy člena Klubu přátel NGP. Členům Klubu přátel NGP je doporučeno kontrolovat e-mailové složky SPAM / Nevyžádaná pošta / Hromadné a uložit si email klubpratel@ngprague.cz do seznamu kontaktů. V případě poskytnutí chybné či nefunkční emailové adresy není NGP odpovědná za splnění tohoto benefitu.

(vii) Sleva v Café NGP Kinský, kavárně Kolektor a restauraci Kuchyně ⁠–⁠ výše slevy závisí na aktuální dohodě mezi NGP a vybranými restauracemi / kavárnami. Slevu je možné uplatnit po předložení platné členské karty Klubu přátel NGP.

(viii) Sleva na publikace a další sortiment v prodejnách NGP. Slevu je možné uplatnit po předložení platné členské karty Klubu přátel NGP. Výběr publikací a dalšího sortimentu, na který je možné uplatnit slevu, náleží výhradně NGP.

(ix) Sleva na roční předplatné časopisu Art Antiques. Slevu člen Klubu přátel NGP

uplatní zadáním kódu při nákupu časopisu Art Antiques online na www.artantiques.cz; kód k uplatnění slevy člen Klubu přátel NGP obdrží po zakoupení členství v klubu přátel NGP, a to na e-mailovou adresu.

(x) Pozvánka na VIP akci NGP (vernisáž, setkání s vystavujícími umělci či kurátory apod.). Výběr akce náleží výhradně NGP.

(xi) Dárek z NGP ⁠–⁠ dle výběru NGP.

(xii) Sleva ve výši 10 % na předplatné kurzů dějin umění ⁠–⁠ platí do vyčerpání kapacity kurzu. Účast v kurzu je nutné předem rezervovat.

Výše členského příspěvku kategorie Patron a benefity, které budou moci čerpat jednotliví členové této kategorie, budou vždy předmětem individuální dohody.

4. Členství v Klubu přátel NGP

Členem Klubu přátel NGP se může stát každá fyzická osoba, která vyplní přihlášku člena Klubu přátel NGP, či poskytne příslušné přihlašovací údaje na pokladnách NGP, a uhradí roční členství v Klubu přátel NGP ve zvolené kategorii.

Úhradou členského poplatku člen Klubu přátel NGP potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými podmínkami členského programu Klubu přátel NGP a Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů uveřejněných na www.ngprague.cz.

Členství v Klubu přátel NGP je možné objednat a přihlášku do zvolené kategorie Klubu přátel NGP vyplnit online, a to prostřednictvím internetových stránek www.ngprague.cz; nebo osobně, na jakékoliv pokladně NGP.

Členství v Klubu přátel NGP je možné darovat třetí osobě. V takovém případě dárce zakoupí (online nebo na pokladně NGP) dárkový poukaz pro zvolenou členskou kategorie, který obdarovaný smění (online nebo na pokladně NGP) za členskou kartu Klubu přátel NGP. Směnu je nutné provést do 2 (dvou) měsíců ode dne nákupu dárkového poukazu. V případě dárkového poukazu kategorie Senior bude obdarovaný při směně poukazu za členskou kartu vyzván k prokázání věku. Pokud nedojde k prokázání věku, dárkový poukaz nebude přijat a obdarovanému nebude vydána členská karta Klubu přátel NGP.

Členství v Klubu přátel NGP je možné prodloužit, a to online prostřednictvím internetových stránek www.ngprague.cz, nebo osobně na jakékoliv pokladně NGP. Na nově prodloužené členství se vztahují vždy aktuálně platné podmínky členství v Klubu přátel NGP (včetně případného navýšení členského příspěvku).

5. Členská karta Klubu přátel NGP

Členská karta opravňuje svého držitele po dobu jednoho roku ode dne jejího zakoupení k neomezenému vstupu do všech sbírkových expozic a výstav pořádaných výhradně NGP v prostorech NGP (tj. Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Salmovský palác, Palác Kinských, Klášter sv. Anežky České a Valdštejnská jízdárna) a k čerpání benefitů zvolené kategorie Klubu přátel NGP. Při vstupu do výstavních prostor NGP je člen Klubu přátel NGP povinen prokázat se platnou členskou kartou Klubu přátel NGP. Stávající členové Klubu přátel NGP (tj. ti, k jejichž členským kartám nebyl vygenerován příslušný QR kód) mají i nadále povinnost prokázat se před vstupem do výstavních prostor NGP platnou vstupenku, kterou obdrží po předložení členské karty Klubu přátel NGP na pokladnách NGP.

Členská karta začíná platit bezprostředně po úhradě členského poplatku. Členská karta je doručována ihned po provedené úhradě v podobě online QR kódu. Zároveň je členům Klubu přátel NGP umožněno převzít členskou kartu (ve fyzické podobě), a to na pokladnách NGP.

Členská karta je nepřenosná ⁠–⁠ je vedena na jméno a příjmení člena Klubu přátel NGP. NGP si vyhrazuje právo kontrolovat totožnost držitele předložené karty Klubu přátel NGP. V případě zneužití členské karty Klubu přátel NGP (poskytnutí třetí osobě) je NGP oprávněna členskou kartu Klubu přátel NGP bez náhrady odebrat a ukončit členství v Klubu přátel NGP.

V případě ztráty, odcizení či poškození členské karty Klubu přátel NGP je člen Klubu přátel NGP povinen o této skutečnosti neprodleně informovat NGP, a to prostřednictvím e-mailové adresy klubpratel@ngprague.cz.

6. Členský poplatek

Členský poplatek je možné uhradit bezhotovostním převodem na účet NGP prostřednictvím internetových stránek www.ngprague.cz (v případě nákup členství online) nebo hotově či platební kartou (v případě nákupu členství na pokladnách NGP).

Cena jednotlivých členských kategorií Klubu přátel NGP je uvedena na www.ngprague.cz a v informačním letáku Klubu přátel NGP (vyjma kategorie Patron).

Uhrazený členský poplatek je nevratný.

NGP si vyhrazuje právo kdykoliv během kalendářního roku změnit výši členských poplatků. Změna výše členských poplatků se v takovém případě nevztahuje na již zakoupené členství.

7. Zpracování osobních údajů

NGP, v souladu s právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), shromažďuje a zpracovává osobní údaje členů Klubu přátel NGP.

Předmětem shromažďování a následného zpracování jsou identifikační osobní údaje člena Klubu přátel NGP (tj. jméno, příjmení, věk a pohlaví), kontaktní osobní údaje člena Klubu přátel NGP (tj. adresa, číslo telefonu, e mailová adresa, preferovaný komunikační jazyk) a další osobní údaje člena Klubu přátel NGP sloužící k vyhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k jednotlivým členům Klubu přátel NGP (tj. zejména informace týkající se využívání členství, resp. členské karty a jednotlivých benefitů s členstvím spojených).

Člen Klubu přátel NGP může udělit souhlas se shromažďováním a následným zpracováním osobních údajů člena Klubu přátel NGP za účelem zasílání cílených marketingových sdělení. Osobní údaje sebrané a zpracované na základě souhlasu člena Klubu přátel NGP budou sloužit zejména k rozboru nebo odhadu osobních preferencí a zájmů jednotlivých členů Klubu přátel NGP. Účelem shromažďování a zpracování osobních údajů členů Klubu přátel NGP na základě uděleného souhlasu je vytvoření individuální péče o jednotlivé členy Klubu přátel NGP tak, aby NGP mohla připravovat co nejatraktivnější program vyhovující jejich individuálním zájmům a členský program Klubu přátel NGP dále měnit a rozvíjet.

Souhlas je možné udělit při zakoupení členství, a to zaškrtnutím příslušného checkboxu v případě nákupu členství online nebo podpisem příslušného souhlasu v případě nákupu členství na pokladnách NGP. Poskytnutý souhlas může člen Klubu přátel kdykoli odvolat, změnit nebo upravit jeho rozsah, a to na pokladnách NGP nebo emailovou žádostí odeslanou na klubpratel@ngprague.cz.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu členství v Klubu přátel NGP a následně po dobu 5 let od ukončení tohoto členství. Po skončení doby oprávněného zpracování bude zpracování osobních údajů ukončeno a zpracované osobní údaje budou anonymizovány.

NGP při plnění svých závazků a povinností využívá odborné a specializované služby jiných subjektů (dodavatelů), kteří pro NGP zajišťují administrativní anebo odbornou, popř. technickou podporu, nebo provádějí marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje členů Klubu přátel NGP poskytnuté NGP, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů NGP a nejsou oprávněni takto poskytnuté údaje využít jinak.

Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na www.ngprague.cz.

8. Závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky Klubu přátel NGP jsou uveřejněny na internetových stránkách NGP www.ngprague.cz. a dále jsou k nahlédnutí na všech pokladnách NGP.

NGP si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Všeobecné podmínky Klubu přátel NGP, nebo jejich část, a to i bez předchozího upozornění. NGP si tak vyhrazuje právo změnit zejména, nikoli však výlučně, obsah benefitů jednotlivých členských kategorií, výši poskytovaných slev nebo výši členských příspěvků. Účinnost změny nastává dnem uveřejnění aktualizovaných Všeobecných podmínek programu Klubu přátel NGP na webových stránkách www.ngprague.cz. Členové Klubu přátel NGP budou o těchto změnách informováni na svou emailovou adresu a na internetových stránkách NGP, kde bude k dispozici aktuální text Všeobecných podmínek Klubu přátel NGP.

NGP si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit program Klubu přátel NGP.

Tyto Všeobecné podmínky členského programu Klubu přátel NGP nabývají účinnosti dne 1. 12. 2021. 

V Praze, dne 1. 12.  2021 

Národní galerie v Praze