Má umění společenskou zodpovědnost?

Datum konání: 28.3.2017 18:00 - 20:00
Místo konání: Veletržní palác
Typ akce: Přednášky a diskuze

„Fishbowl“ konverzace s německým kolektivem Grandhotel Cosmopolis, která umožňuje publiku stát se součástí diskuze. Grandhotel Cosmopolis je sociální skulptura, v Augsburgu kolektiv provozuje hotel, umělecké ateliéry, restauraci, koncertní sál a ubytovnu pro uprchlíky.

V dějinách umění se střída přesvědčení o ryze estetické funkci umění, která by měla být nezávislá na vnějších okolnostech a přesvědčení o úloze umění v smyslu kultivace veřejného prostředí a sebereflexe společnosti. V době politické nestability, krizí a konfliktů jsou to často právě umělci a umělkyně, kdo jako první upozorňuje na problémy a sehrává roli svědomí společnosti. V současnosti se do diskuze o důležitých společensko-politických otázkách zapojují i kulturní instituce. Přijďte diskutovat o vyjádřit svůj názor na tuto tému.

Doprovodný program výstavy Aj Wej-wej Zákon cesty.

Ve spolupráci s Goethe-Institut Praha.

v anglickém jazyce / vstup zdarma 

---

Is Art Socially Responsible?

A “fishbowl” conversation with the German collective Grandhotel Cosmopolis. Format of the conversation allows audience to be part of a discussion.  Grandhotel Cosmopolis is a social sculpture, in Augsburg they carry on a hotel, art studios, a restaurant, a concert hall, and a governmental accommodation for refugees. 

In the history of art alternates conviction of a purely aesthetic function of art, which should be independent of external circumstances and conviction about the role of art in the sense of cultivation of public environment and reflection of society. At a time of political instability, crises and conflicts, precisely artists are often the ones, who first draw attention to the problems and play the role of the conscience of the society. Currently also cultural organizations enter the debate about important social and political issues. Come to discuss and express your views on this topic.

Accompanying program of the exhibition Ai Weiwei. Law of the Journey

In cooperation with the Goethe-Institut Prag. 

in English / free entry

Související výstavy

Aj Wej-wej. Zákon cesty

Datum konání: 17.3.2017 - 7.1.2018
Veletržní palác

Kontaktní informace

Oddělení vzdělávání – Veletržní palác
+420 224 301 003
vzdelavani@ngprague.cz

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop