Návštěvní řád

Rozšířený o oblast poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Vstup do všech výstavních prostor Národní galerie v Praze (dále jen „NG“) je návštěvníkovi povolen po předložení platné vstupenky. Pokladny NG vydají každému návštěvníkovi vstupenku s označením data platnosti a rozsahu oprávnění ke vstupu. Jakýkoli neoprávněný zásah na vstupence včetně odstranění kontrolního kuponu činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné. Z  bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých expozicích a výstavách omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 30 osob. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků NG a strážných bezpečnostní služby.
 2. Informace o vstupném je vyvěšena u pokladny. Vstupné se hradí v hotovosti nebo platební kartou v Kč. Případné placení fakturou řeší účtárna NG. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm. Jsou to např. deštníky, brašny, tašky a veškerá zavazadla nošená na zádech, včetně dětských nosítek. Vrchní oděv, jako  kabáty a pláště, se odkládá též v šatně a není přípustné jej nosit ve výstavních prostorách přes ruku. Cenné předměty (doklady, fotoaparáty, video přístroje apod.) je možné v šatně uschovat do uzamykatelných schránek, pokud je jimi šatna vybavena. Veškeré shora uvedené předměty jsou návštěvníci oprávněni a povinni odkládat výhradně na místech k tomu určených (šatny a prostor uzamykatelných skříněk). Při ztrátě evidenčního značení šatny (žeton, klíč) se vyžaduje jednorázová finanční náhrada ve výši 100 Kč.
 3. Výstavní prostory jsou zpravidla otevřeny denně včetně státních svátků od 10.00 do 18.00 hod., mimo pondělí. Dočasné výjimky a změny otevírací doby jsou uvedeny na webové stránce www.ngprague.cz
 4. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor. Vstupenky jsou nepřenosné. Zakoupenou vstupenku již není možné vrátit.
 5. Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorňováni pracovníky ostrahy. Po této výzvě musí návštěvníci opustit do konce návštěvní doby prostory galerie.
 6. Je přísně zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, rámů, podstavců a vitrín a přibližovat se k nim na vzdálenost menší než 30 cm. Návštěvníci se mohou dotýkat pouze exponátů, které jsou v tomto smyslu patřičně označeny. Návštěvníci se zbytky zraku a nevidomí se mohou dotýkat vybraných exponátů pod metodickým vedením lektora NG.
 7. Fotografování vystavených děl ve výstavních prostorách NG je povoleno výhradně pro osobní potřebu, a to bez použití blesku, stativu a selfie-sticks, pokud není ve vybraných prostorách stanoveno jinak. Z důvodu fotografování nesmí být jakkoli omezen pohyb ostatních návštěvníků. Pořizování obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu bez předchozího souhlasu Odboru tiskového a propagačního NG ve výstavních prostorách NG není povoleno.
 8. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní, vpouštět jakákoli zvířata s výjimkou vodicího psa pro nevidomé. Ve výstavních prostorách, mimo místa k tomu přímo vyhrazená, je zakázáno jíst, pít a kouřit.
 9. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavená díla nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.
 10. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu své návštěvy NG chovat podle pravidel občanského soužití, v souladu s dobrými mravy a s důstojností odpovídající historickému, společenskému a kulturnímu významu NG, jejích sbírek a budov.
 11. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu, obecně závazných právních předpisů nebo jinou nepřiměřenou činností újmu NG, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost  bude  vyžádána asistence Policie ČR (v souladu se zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění). Rozsah, výše a způsob náhrady újmy bude určen podle obecně závazné legislativy a příslušných vnitřních předpisů NG.
 12. Návštěvníci mohou uplatňovat stížnosti prostřednictvím Infocentra pro návštěvníky - denně mimo pondělí 10-18 hod., Tel.: (+420) 224 301 122, E-mail: info@ngprague.cz.
 13. Pokud návštěvník poruší ustanovení návštěvního řádu, bude požádán, aby neprodleně za doprovodu pracovníka ostrahy opustil výstavní prostory.
 14. Národní galerie si vyhrazuje právo na změny či doplňky tohoto návštěvního řádu; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s tímto návštěvním řádem.
 15. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) lze podávat v tištěné podobě na podatelnu Národní galerie v Praze Palác Kinských Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1; v elektronické podobě na adresu: sekretariat@ngprague.cz nebo datovou schránkou ID datové schránky: wx3j85. Podrobné podmínky poskytování informací na žádost ve smyslu příslušných ustanovení InfZ jakož i další informace povinně zveřejňované ve smyslu ustanovení § 5 InfZ, jsou k nahlédnutí a ke stažení na webových stránkách NG na adrese http://www.ngprague.cz/povinne-zverejnovane-informace-1.

Ustanoveními tohoto návštěvního řádu není dotčena povinnost návštěvníka zachovávat obecné závazné právní předpisy ČR.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 15. 5. 2017.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop